• English
 • Doradztwo dla osób zamożnych

  Zmiany dla inwestujących w fundusze kapitałowe

  Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady opodatkowania przychodów z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Obecnie podatek od zbycia tytułów jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych rozliczany jest ryczałtowo na podstawie art. 30a ustawy o PIT. Zapraszamy do zapoznania się z całością  materiału.

  Czytaj dalej

  Fundacje rodzinne – status podatkowy

  Fundacja rodzinna ma stać się istotnym elementem polskiego prawa, oferując nowe możliwości dla procesów sukcesyjnych i gromadzenia majątku rodzinnego. W najnowszym wpisie na naszym blogu przedstawiamy szczegółowo te nowe regulacje, które mają wejść w życie w pierwszej połowie 2023 roku. Dowiedz się, jakie są założenia dotyczące Fundacji Rodzinnej, jej statusu jako podatnika CIT, a także szczegółów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Czytaj o preferencyjnych zasadach opodatkowania i dowiedz się, kiedy Fundacja Rodzinna może podlegać zwolnieniu z podatku CIT.

  Czytaj dalej

  Fundacje rodzinne w porównaniu do innych rozwiązań sukcesyjnych

  Przy planowaniu sukcesji i zarządzaniu majątkiem rodzinnym, warto rozważyć różne dostępne opcje. W Polsce do niedawna popularne były zagraniczne fundacje rodzinne, jednak na drodze do ich pełnego wykorzystania stały bariery prawne, wysokie koszty utrzymania i obsługi prawnej, a także konieczność regularnych podróży zagranicznych. Alternatywą mogą być fundusze inwestycyjne zamknięte, które oferują pewne korzyści podatkowe, wsparcie w zarządzaniu kapitałem i ochronę inwestycji dzięki rygorystycznym regulacjom prawnym.

  Czytaj dalej

  Fundacje rodzinne jako element sukcesji

  Fundacja rodzinna to nowy element w polskim systemie prawnym, który ma na celu usprawnienie procesów sukcesyjnych i zarządzania majątkiem rodzinnym, zwłaszcza w kontekście przedsiębiorstw rodzinnych. Jest to szczególnie istotne, gdy spadkobiercy założyciela firmy nie mają zainteresowania lub kwalifikacji do prowadzenia biznesu.

  Czytaj dalej

  Fundacja rodzinna – Aspekty podatkowe wypłaty z fundacji na rzecz beneficjentów

  Czy wiesz, jak opodatkowane są dochody Fundacji Rodzinnej? W naszym najnowszym wpisie przyglądamy się aspektom opodatkowania na etapie wypłaty świadczeń beneficjentom. Dowiedz się, jak wygląda sytuacja, gdy fundacja zostaje rozwiązana, jakie są zasady dotyczące podatku CIT, czy też jakie konsekwencje podatkowe mają świadczenia dla osób z „zerowej grupy podatkowej”. Zajmujemy się również kwestią przekazania majątku oraz świadczeń na rzecz fundatora i beneficjentów, a także potencjalnymi konsekwencjami dla osób trzecich niebędących beneficjentami czy fundatorami

  Czytaj dalej

  Fundusz inwestycyjny – status podatkowy

  Fundusze inwestycyjne oferują inwestorom możliwość zbiorowego inwestowania środków pieniężnych, zgodnie z regulacjami na różne papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. W Polsce mamy do czynienia z trzema rodzajami funduszy inwestycyjnych: otwartymi (FIO), specjalistycznymi otwartymi (SFIO) i zamkniętymi (FIZ), które różnią się między sobą m.in. statusami podatkowymi.

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Warunki zastosowania indywidualnych prewspółczynników do odliczenia VAT

  WSA w Rzeszowie wyrokiem z 28 maja 2024  r. sygn. I SA/Rz 77/24 oddalił skargę fundacji na interpretację indywidualną w przedmiocie odmowy stosowania indywidulnych prewspółczynników w VAT. Sąd zgodził się z Dyrektorem KIS, że zaproponowane przez fundację prewspółczynniki do odliczenia VAT są nieprecyzyjne i nie odzwierciedlają specyfiki działalności fundacji. Fundacja, zarejestrowana jako podatnik VAT, prowadzi […]

  Czytaj dalej

  Skutki w VAT cesji praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej

  W wyroku 7 sędziów z 24 czerwca 2024 r. (sygn. akt I FSK 1661/20) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że cesja praw i obowiązków z umowy deweloperskiej, przed wydaniem przez dewelopera cedentowi lokalu do posiadania, za zapłatą tzw. „odstępnego” stanowi świadczenie usług a nie dostawę towarów. W konsekwencji, w przypadku lokali mieszkalnych, taka cesja nie będzie […]

  Czytaj dalej

  Skutki VAT ładowania pojazdów elektrycznych za pośrednictwem podmiotu trzeciego (opinia Rzecznik Generalnej TSUE)

  Omawiana opinia została wydana dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie C-60/23 Skatteverket przeciwko Digital Charging Solutions GmbH (DSC). DSC prowadzi w Szwecji działalność polegającą na zapewnieniu użytkownikom pojazdów elektrycznych dostępu do sieci punktów ładowania obsługiwanych przez operatorów, z którymi DSC zawarła odrębne umowy. DCS zapewnia użytkownikom pojazdów elektrycznych kartę i aplikację uwierzytelniającą umożliwiającą ładowanie […]

  Czytaj dalej