• English
 • CIT

  12.12.2023

  Zrzeczenie się roszczeń – tylko korzyść, czy także przychód podatkowy?

  Pozasądowe rozwiązywanie sporów to jeden z użytecznych sposobów łagodzenia sprzecznych interesów kontrahentów w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Należy do nich m. in. możliwość jednostronnego lub wielostronnego zrzeczenia się roszczeń przysługujących stronom stosunku prawnego. Jednakże, podatnicy powinni mieć na uwadze, że takie działanie może wywołać określone skutki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

  Czytaj dalej
  13.11.2023

  Wyrok WSA – Spółka jawna nie musi być podatnikiem CIT, aż do likwidacji tej spółki

  Spółka jawna przestanie być podatnikiem CIT, jeżeli jej wspólnikami zostaną wyłącznie osoby fizyczne – stanowisko takie zajął WSA w Łodzi w wyroku z 19 października 2023 r. (sygn. akt I SA/Łd 618/23). Szczegóły w materiale.

  Czytaj dalej
  04.10.2023

  Od 1 stycznia 2024 r. powraca podatek minimalny

  Ustawodawca zwolnił podatników z obowiązku zapłaty minimalnego podatku dochodowego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.  Przedmiotowe zwolnienie od 1 stycznia 2024 r przestanie jednak obowiązywać. W związku z tym należy sprawdzić, czy minimalny podatek dochodowy – już za niecałe 3 miesiące – zacznie Państwa dotyczyć. Szczegóły w materiale.

  Czytaj dalej

  Projekt objaśnień podatkowych z dnia 25 września 2023 r. dotyczący zasad poboru podatku u źródła (WHT)

  W dniu 28 września 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień WHT (dalej: „Projekt objaśnień”). Projekt objaśnień skupia się na zagadnieniu rzeczywistego właściciela należności (ang. „beneficial owner”). Jest to już drugi projekt objaśnień WHT, gdyż wersja poprzedniego dokumentu z 2019 roku ze względu na liczne odroczenia wejścia w  życie oraz zmiany wspomnianych regulacji nie została opublikowana jako ostateczny dokument.

  Czytaj dalej

  Czy można amortyzować lokale i budynki mieszkalne wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej?

  Na mocy „polskiego ładu” przedsiębiorcy zostali pozbawieni możliwości amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, w związku z czym zaczęły się pojawiać pytania jaka okoliczność przesądza o konieczności kwalifikacji nieruchomości jako mieszkalnej bądź niemieszkalnej – czy należy  brać pod uwagę faktyczne przeznaczenie nieruchomości a może sposób jej ujęcia w Klasyfikacji Środków Trwałych?

  Czytaj dalej

  Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych na gruncie podatków dochodowych

  Od 1 stycznia 2023 r.  podatnicy nie są uprawnieni do amortyzacji posiadanych lokali i budynków mieszkalnych, również tych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed wejściem w życie przedmiotowej regulacji (od 1 stycznia 2022 r. nie było możliwości amortyzacji jedynie wspomnianych nieruchomości nabytych w 2022 r.). Nowa norma prawna wzbudziła wątpliwości podatników w zakresie tego, czy nie narusza konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych, która zakazuje arbitralnego znoszenia lub ograniczania praw podmiotowych przysługujących jednostkom i innym podmiotom.

  Czytaj dalej
  04.07.2023

  Czy mediana to pewna rynkowość? Wyrok WSA w Białymstoku I SA/Bk 467/22

  Obecnie, co do zasady podatnicy, którzy są zobowiązani do przygotowania dokumentacji cen transferowych muszą posiadać także analizę porównawczą dla dokumentowanej transakcji. Jednak sama obecność takiej analizy nie zapewnia ochrony przed kwestionowaniem rynkowości cen w transakcjach wewnątrzgrupowych przez organy podatkowe.

  Czytaj dalej

  Licencja na znaki towarowe

  Na gruncie przepisów o cenach transferowych największe wyzwanie dla podatników stanowią transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, zwłaszcza znaków towarowych. Wyzwaniem staje się zarówno ich wycena, jak i ustalenie odpowiedniego poziomu wynagrodzenia za korzystanie z nich. Kolejną trudnością podatników jest zwiększone ryzyko zakwestionowania wynagrodzenia ustalonego przez strony przez organy podatkowe w toku kontroli, co potwierdza m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2022 r. (sygnatura I SA/Lu 190/22).

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Przedwcześnie wystawione faktury zaliczkowe należy skorygować albo zapłacić wykazany na nich VAT – tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20 grudnia 2023 r. sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.560.2023.2.AG

  Wątpliwości podatnika Spółka prowadząca działalność w branży deweloperskiej i zajmująca się kompleksową realizacją projektów z zakresu budownictwa mieszkalnego oraz komercyjnego (dalej: „Spółka”) wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretację indywidualnej. We wniosku Spółka wskazała, że dla realizowanych przedsięwzięć deweloperskich zakłada zamknięte mieszkaniowe rachunki powiernicze, które są prowadzone przez bank. Proces sprzedaży nieruchomości jest następujący – Spółka zawiera […]

  Czytaj dalej

  Wykonanie badania technicznego z opóźnieniem nie skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia VAT od wydatków na zakup samochodu ciężarowego oraz związanych z jego eksploatacją – NSA z 11 maja 2023 r. sygn. akt I FSK 929/20

  Przedmiot sporu i stanowisko organu podatkowego Spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji przewodowej (dalej: „Spółka”) zakupiła w sierpniu 2018 r. samochód ciężarowy. Zakup ten został udokumentowany fakturą, z której Spółka odliczyła 100% kwoty VAT, mając na uwadze, iż cechy konstrukcyjne tego samochodu spełniają wymogi, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy […]

  Czytaj dalej

  TSUE rozstrzygnął kto ponosi odpowiedzialność za puste faktury wystawione przez pracownika posługującego się w sposób nieuprawniony danymi swojego pracodawcy

  Sprawa dotyczyła pustych faktur wystawianych rzekomo przez polską spółkę prowadzącą działalność m.in. w zakresie sprzedaży detalicznej paliw. W toku kontroli podatkowej organy podatkowe ustaliły, że w okresie od stycznia 2010 r. do kwietnia 2014 r. spółka wystawiła 1679 faktur wykazujących kwotę VAT nieodzwierciedlającą rzeczywistej sprzedaży towarów w łącznej wysokości blisko 1,5 mln zł. Faktury te […]

  Czytaj dalej