• English
 • VAT

  Obligatoryjny KSeF – zmiany obowiązujące od 1 września 2023 r.

  Mimo że ustawa wprowadzająca obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF)[1] dla większości podatników wejdzie zasadniczo w życie od 1 lipca 2024 r. to w drodze wyjątku część przepisów obowiązuje już od 1 września br. Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy te regulują istotne zagadnienia z punktu widzenia poprawnego dokumentowania transakcji m.in. w zakresie wystawiania faktur korygujących oraz zaliczkowych to podatnicy już teraz powinni zapoznać się ze zmianami. [1][1] Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

  Czytaj dalej

  Dzierżawa nieruchomości razem z wyposażeniem – jednolita usługa czy świadczenia odrębne? (wyrok TSUE z 4 maja 2023 r. w sprawie C-516/21)

  Omawiany wyrok dotyczy dzierżawy nieruchomości razem z trwale zainstalowanym wyposażeniem i urządzeniami. Kwestia ta może mieć istotne znaczenie praktyczne. Przykładowo, w przypadku przyjęcia, że najem/dzierżawa nieruchomości i wyposażenia stanowią czynności odrębne, może to prowadzić do konieczności rozbicia podstawy opodatkowania na część zwolnioną (jeśli najem/dzierżawa korzysta ze zwolnienia) i opodatkowaną VAT (w zakresie prawa do korzystania z wyposażenia). 

  Czytaj dalej
  12.09.2023

  Pracodawca nie odliczy ani nie naliczy VAT na zapewnieniu rozrywki pracownikom – wyrok NSA z 6 kwietnia 2023 r. sygn. I FSK 239/20

  Traktowanie na gruncie VAT tzw. nieodpłatnych świadczeń na cele prywatne pracowników ciągle budzi różnorodne kontrowersje. W praktyce zdarza się, że podatnicy, którzy mają wątpliwości w tym zakresie decydują się na „uproszczenie” polegające na zarówno odliczeniu VAT z faktur zakupowych jak i naliczeniu tego podatku na nieodpłatnym przekazaniu zakupionych usług na rzecz pracowników. W omawianym wyroku NSA nie zgodził się jednak z takim podejściem zaproponowanym przez podatnika. 

  Czytaj dalej

  Kod QR jako sposób weryfikacji faktury ustrukturyzowanej

  Wymóg oznaczania zwizualizowanej faktury ustrukturyzowanej, np. do formatu PDF albo do postaci papierowej kodem weryfikacyjnym, to kolejny z nowych obowiązków, jaki zostanie nałożony na podatników VAT w związku z planowanym wprowadzeniem obligatoryjnego KSeF. Oznaczenie wizualizacji faktury takim kodem pozwoli w szczególności na zweryfikowanie, czy dana faktura została wystawiona w KSeF oraz czy dane na niej zawarte są poprawne.

  Czytaj dalej
  02.08.2023

  Czym jest faktura ustrukturyzowana?

  Od 1 stycznia 2022 r. wystawianie faktur ustrukturyzowanych ma charakter dobrowolny, jednakże według założeń ustawodawcy system ten będzie obligatoryjny dla większości podatników już od 1 lipca 2024 r. Przedstawiamy kluczowe informacje w zakresie faktur ustrukturyzowanych, jakie mają obowiązywać w ramach obligatoryjnego KSeF.

  Czytaj dalej

  Obligatoryjny KSeF to nie tylko nowe obowiązki, ale i nowe kary

  Nie dość, że w związku z planowanym wprowadzeniem przepisów o obligatoryjnym KSeF na podatników zostanie nałożonych szereg nowych obowiązków, to dodatkowo w przypadku braku wywiązania się niektórych z nich, trzeba będzie liczyć się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi.

  Czytaj dalej

  Nadchodzi Krajowy System e-Faktur – o czym należy pamiętać?

  Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur ma stać się obligatoryjne od 1 lipca 2024 r. Zaawansowany etap legislacyjny rządowego projektu wskazuje, że termin ten wydaje się być realny. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcom, na przygotowanie się do nadchodzących rewolucyjnych zmian, pozostał już mniej niż rok. Z uwagi na to, że wypełnienie obowiązków związanych z KSeF wymaga znacznego zaangażowania, podatnicy powinni być świadomi, że wbrew pozorom nie mają zbyt wiele czasu na rozpoczęcie procesu wdrażania KSeF w swojej organizacji. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zagadnień, które należy uwzględnić w ramach tego procesu.

  Czytaj dalej

  Nielegalny pobór energii jako odpłatna dostawa towarów – wyrok TSUE

  Wyrok TSUE w sprawie C‑677/21 (Fluvius Antwerpen vs MX) dotyczący opodatkowania VAT nielegalnego poboru energii elektrycznej przez osobę fizyczną. W analizowanej sprawie, operator systemu dystrybucji, po wykryciu bezumownego poboru energii, wystawił fakturę za dostawę energii elektrycznej na rzecz ww. osoby fizycznej zawierającą podatek VAT. W niniejszym wpisie autorzy omawiają rozstrzygnięcie wyroku.

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Zmiany dla inwestujących w fundusze kapitałowe

  Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady opodatkowania przychodów z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Obecnie podatek od zbycia tytułów jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych rozliczany jest ryczałtowo na podstawie art. 30a ustawy o PIT. Natomiast zgodnie ze nowelizowanymi przepisami od nowego roku przychody z umorzenia, […]

  Czytaj dalej

  Obligatoryjny KSeF – zmiany obowiązujące od 1 września 2023 r.

  Zmiany w fakturach korygujących Od 1 września br. znacząca zmiana dotknęła podatników wystawiających faktury korygujące, którzy od tej pory są zobowiązani do wskazywania w nich nowego elementu. W treści faktury korygującej obowiązkowo musi znaleźć się numer identyfikujący KSeF faktury korygowanej. Zasadniczo, obowiązek ten będzie odnosił się do podatników, którzy obecnie korzystają z dobrowolnego KSeF. Z […]

  Czytaj dalej

  Dzierżawa nieruchomości razem z wyposażeniem – jednolita usługa czy świadczenia odrębne? (wyrok TSUE z 4 maja 2023 r. w sprawie C-516/21)

  Przedmiot sporu i stanowisko TSUE   Sprawa dotyczyła niemieckiej spółki, która oddała w dzierżawę budynek przeznaczony do prowadzenia hodowli drobiu wraz z trwale zainstalowanym wyposażeniem i urządzeniami specjalnie przystosowanymi do tego celu. Zgodnie z postanowieniami umowy dzierżawy dzierżawca był zobowiązany do uiszczania jednolitego czynszu (który w 20% odpowiadał dzierżawie ww. wyposażenia i urządzeń).  Zgodnie z niemieckimi przepisami […]

  Czytaj dalej