Fundacje rodzinne – status podatkowy

Zgodnie z zapowiedziami ustawodawcy w pierwszej połowie 2023 r. planowane jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji Fundacji rodzinnej, której głównym celem jest wzmocnienie narzędzi prawnych do przeprowadzenia procesów sukcesyjnych poprzez wprowadzenie instytucji służącej do gromadzenia rodzinnego majątku, pozwalającej na zatrzymanie kapitału w kraju na wiele pokoleń oraz zwiększenie potencjału krajowych inwestycji. Fundacja rodzinna ma minimalizować ryzyko nieudanej sukcesji i gwarantować kontynuację działalności biznesowej.

Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia majątku, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Ustawodawca zakłada wprowadzenie preferencyjnych zasad opodatkowania Fundacji rodzinnej, zgodnie z założeniami projektu ustawy o Fundacji rodzinnej jej opodatkowanie ma prezentować się w następujący sposób:

Fundacja rodzinna będzie podatnikiem CIT uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w określonym ustawowo zakresie takim jak między innymi:

    1. zbywanie mienia,
  1. najem, dzierżawa lub udostępnianie mienia do korzystania,
  • przystępowanie do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze,
  1. nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze,
  2. udzielanie pożyczek: spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały lub akcje, spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik, beneficjentom;
  3. obrót zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej

Jednocześnie, Fundacja rodzinna będzie podlegać zwolnieniu podmiotowemu z podatku CIT z wyjątkiem:

  • świadczeń dokonywanych przez fundację rodzinną na rzecz beneficjentów,
  • mienia przekazanego w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej oraz
  • prowadzenia innej działalności niż określonej ustawą.

Jednocześnie, w razie prowadzenia przez Fundację rodzinną innej działalności niż dozwolona w ustawie to dochód Fundacji będzie podlegał opodatkowaniu sankcyjną 25% stawką podatku CIT.