• English
 • Postępowania podatkowe

  Nielegalny pobór energii jako odpłatna dostawa towarów – wyrok TSUE

  Wyrok TSUE w sprawie C‑677/21 (Fluvius Antwerpen vs MX) dotyczący opodatkowania VAT nielegalnego poboru energii elektrycznej przez osobę fizyczną. W analizowanej sprawie, operator systemu dystrybucji, po wykryciu bezumownego poboru energii, wystawił fakturę za dostawę energii elektrycznej na rzecz ww. osoby fizycznej zawierającą podatek VAT. W niniejszym wpisie autorzy omawiają rozstrzygnięcie wyroku.

  Czytaj dalej

  Co urząd skarbowy wie o stanie rachunków bankowych podatników?

  Obowiązujące obecnie regulacje, służące uszczelnieniu systemu podatkowego, przewidują bowiem, że na pisemne żądanie Szefa KAS, Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego,  wydane w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi w sprawach o przestępstwa i wykroczenia lub przestępstwa i wykroczenia skarbowe, bank jest obowiązany do przekazania żądanych informacji, dotyczących osoby fizycznej, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej.

  Czytaj dalej

  Kontrole podatkowe – z czym to się je?

  Kontrola prawidłowości rozliczeń podatkowych, jak i samej działalności podatnika może przybierać różne formy. Spotkać się można z pojęciami takimi jak: kontrola podatkowa, czynności sprawdzające, kontrola celno-skarbowa, postępowanie podatkowe, czy kontrola prowadzona w oparciu o przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców. W poniższym wpisie przedstawimy podstawowe informacje dotyczące trzech najczęściej występujących instytucji o charakterze weryfikacyjnym, które mogą dotyczyć podatnika.

  Czytaj dalej

  Wnioski wynikające z przeglądu wydanych do tej pory opinii zabezpieczających

  Opinie zabezpieczające wydawane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to istotne narzędzie zapewniające pewność prawną podatnikom. W obliczu potencjalnego postępowania podatkowego, podatnicy mogą ubiegać się o takie opinie, które chronią ich przed ryzykiem uznania ich działań jako próby obejścia prawa podatkowego. W naszym najnowszym wpisie na blogu przyjrzymy się niektórym istotnym decyzjom Szefa KAS z ostatnich miesięcy dotyczącym takich kwestii jak restrukturyzacje, obniżanie stawek amortyzacyjnych, uproszczenie struktury właścicielskiej czy transgraniczne połączenia. Przeanalizujemy zarówno treść tych decyzji, jak i ich kontekst gospodarczy, aby pokazać, jak te opinie wpływają na codzienne praktyki biznesowe i zarządzanie podatkami.
   

  Czytaj dalej

  PSI – Pułapki stosowania ulgi strefowej

  Korzystanie z preferencji Polskiej Strefy Inwestycji to atrakcyjna opcja dla inwestorów poszukujących ulg podatkowych, jednak takie korzyści nie są wolne od ryzyka. Rozpoznanie kosztów kwalifikowanych, brak możliwości korzystania z uproszczeń w zakresie dokumentacji cen transferowych, a także potencjalne uchylenie decyzji o wsparciu to tylko niektóre z zagadnień, które mogą narazić przedsiębiorców na nieoczekiwane komplikacje. W naszym najnowszym wpisie na blogu analizujemy te ryzyka i zasady działania Polskiej Strefy Inwestycji, aby pomóc inwestorom lepiej zrozumieć, co mogą oznaczać te preferencje dla ich działań biznesowych.

  Czytaj dalej

  Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową nie jest obejściem prawa

  Krajowa Administracja Skarbowa wydała opinię zabezpieczającą, w której szef KAS rozstrzygnął czy ww. czynność powinna zostać objęta klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania.

  Czytaj dalej

  TSUE rozstrzygnął kwestię stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT

  TSUE wydał ważny wyrok dotyczący określania stałego miejsca prowadzenia działalności  gospodarczej dla celów VAT. Szczegóły sprawy oraz szeroka analiza w niniejszym materiale.

  Czytaj dalej

  Odroczenie płatności podatku jako pomoc publiczna?

  Jak uznał NSA w wyroku z dn. 15.02.2022, w okresie pandemii COVID-19, udzielenie przedsiębiorcy (spółce prawa handlowego) odroczenia płatności podatku należy uznać za pomoc publiczną. Szczegóły w materiale.

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Fundusz inwestycyjny – status podatkowy

  Fundusze inwestycyjne umożliwiają swoim uczestnikom zbiorowe inwestowanie środków pieniężnych we wspólnym interesie w określone odpowiednimi regulacjami papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. W Polsce fundusz inwestycyjny może zostać utworzony jako: fundusz inwestycyjny otwarty (FIO), specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO), fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ). W zależności od rodzaju, każdy z funduszy posiada odmienny […]

  Czytaj dalej

  Przekazanie prezentu do prenumeraty nie stanowi nieodpłatnej dostawy towarów (darowizny) – wyrok TSUE z 5 października 2023 r. w sprawie C-505/22

  Przedmiot sporu i stanowisko TSUE  Sprawa dotyczyła portugalskiej spółki (dalej: „Spółka”), która w ramach kampanii promocyjnych przy sprzedaży nowej prenumeraty czasopisma, oferowała prezent w postaci tabletu lub smartfonu. Prezent był wysyłany do klientów wraz z czasopismem po uiszczeniu pierwszej miesięcznej raty prenumeraty, której wysokość wynosiła tyle samo, co wysokość kolejnych rat. W przypadku rezygnacji z prenumeraty, klienci […]

  Czytaj dalej

  Korekta sprzedaży paragonowej z powodu zastosowania zawyżonej stawki VAT – wyrok TSUE z 21 marca 2024 r. w polskiej sprawie C-606/22

  W wyczekiwanym przez polskich podatników wyroku TSUE uznał za niezgodną z prawem unijnym praktykę polskich organów podatkowych polegającą na odmowie zwrotu nadpłaconego VAT w przypadku zawyżenia stawki VAT przy sprzedaży paragonowej. Organy podatkowe będą musiały zrewidować swoje podejście, co otwiera drogę do odzyskania podatku przedsiębiorcom, którzy stosowali zawyżoną stawkę VAT przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych […]

  Czytaj dalej