Szanse i zagrożenia związane z funkcjonowaniem FIZ

Do głównych zalet Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) należy dywersyfikacja ponoszonego ryzyka ekonomicznego dzięki powierzeniu środków podmiotowi, który specjalizuje się w dokonywaniu inwestycji, tj. towarzystwu funduszy inwestycyjnych. Wykorzystanie FIZ-u daje także możliwość przeprowadzenia skutecznej sukcesji majątku i uniknięcie jego rozdrobnienia.

Dodatkowo zaletą jest przewidziane zwolnienie podatkowe z pewnymi wyjątkami dotyczącymi inwestycji związanych ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej dla funduszu inwestycyjnych zamkniętych. Zgodnie z ustawą o CIT do przychodów nie zalicza się bowiem wartości otrzymanych przez fundusz z tytułu wpłat dokonanych w formie pieniężnej lub papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, przyjętych w zamian za przydział lub zbycie uczestnikom funduszu jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych. W praktyce opodatkowaniu podlegać będą dopiero wypłaty środków z funduszu na rzecz uczestników.

Co do zasady zadaniem FIZ-ów powinno być zbiorowe inwestowanie środków pieniężnych we wspólnym interesie posiadaczy certyfikatów. Jeśli fundusz prowadzi inny rodzaj działalności, to może to budzić wątpliwości organów podatkowych, które z kolei jako prawidłową w takiej sytuacji formę prawną mogą wskazać spółkę prawa handlowego. Istnieje zatem ryzyko, że do tego rodzaju stanów faktycznych organy zastosują klauzulę obejścia prawa podatkowego. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, iż pewne rodzaje dochód FIZ, w szczególności te związane z dochodami uzyskiwanymi od spółek nieposiadających osobowości prawnej (niebędącymi podatnikami CIT) nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.