Kontrole organów podatkowych w zakresie cen transferowych

Kontrole podatkowe, czyli pojęcie, które u wielu podatników budzi niepokój. Szczególnie tych, którzy nie są na nie przygotowani. 

Zgodnie z wynikiem raportu Najwyższej Izby Kontroli (Prawidłowość i skuteczność postępowań kontrolnych, podatkowych i egzekucyjnych organów Krajowej Administracji Skarbowej), administracja skarbowa intensyfikuje ilość prowadzonych postępowań kontrolnych mających na celu określenie błędów lub dokonania weryfikacji ustalonych przez podatników, tym także w obszarze cen transferowych. Ryzyko zidentyfikowania nieprawidłowości w ramach kontroli wzrasta i wiąże się z coraz większą specjalizacją organów administracji skarbowej oraz starannym doborem podmiotów będących obiektem działań kontrolnych. Wzrasta zatem liczba kontroli zakończonych tzw. domiarem podatkowym. Organy podatkowe dysponują także szerszym wachlarzem narzędzi analitycznych, a pozyskane w ten sposób informacje są wyższej jakości.     

W związku z poziomem skomplikowania zagadnień podatkowych oraz ilością obowiązków sprawozdawczych, organy administracji skarbowej mają szeroki zakres obszarów możliwych do kontroli. W przypadku cen transferowych do zagadnień kontrolowanych przez organy podatkowe należą m.in.: 

  • Weryfikacja, czy cena transferowa transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, została ustalona na poziomie rynkowym (arm’s lenght principle).
  • Dopełnienie obowiązków dokumentacyjnych po spełnieniu określonych warunków, tj. sporządzenie informacji o cenach transferowych (TPR), lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz grupowej dokumentacji cen transferowych tzw. Master File.
  • Prawidłowość dokonania rozliczeń tzw. korekty cen transferowych.

Podatnicy, w celu ochrony swoich interesów w związku z potencjalnymi kontrolami dotyczącymi cen transferowych, powinni skupić się przede wszystkim na dwóch rodzajach działań, które pozwolą na ograniczenie negatywnych konsekwencji, tj.:

1) zapewnienie prawidłowego wypełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych, jeszcze przed wszczęciem kontroli,

2) koordynację w zakresie prowadzonej kontroli już po jej rozpoczęciu, w zakresie m.in. ustanowienia pełnomocnika oraz komunikacji z kontrolującymi.

Działania przed kontrolą

W przypadku dokonywania transakcji z podmiotami powiązanymi, podatnicy powinni szczególnie zwracać uwagę na to, czy dochodzi do powstania obowiązków w zakresie cen transferowych. Właściwa analiza prowadzonej działalności pozwala już na etapie planowania kolejnych działań na określenie rynkowych warunków transakcji w formie analizy porównawczej oraz identyfikacji przyszłych obowiązków dokumentacyjnych, czy wreszcie skorzystania z możliwych zwolnień w tym zakresie. 

Dobrą praktyką jest również posiadanie tzw. polityki cen transferowych, gdy ilość i wartość transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi jest istotna. Pomimo, że tego rodzaju dokument nie jest wymagany przepisami polskiego prawa, polityka ta pozwala na systemową weryfikację cen transferowych, identyfikowanie realizowanych transakcji, ograniczając tym samym ryzyko wynikające z ewentualnych domiarów podatków, będących efektem przeprowadzonych kontroli podatkowych.

Działania w trakcie kontroli

W procesie kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej kluczowym jest zebranie i dostarczenie dowodów przez podatnika, a także składanie właściwych wniosków dowodowych. Nie inaczej jest w zakresie kontroli, których przedmiotem są ceny transferowe.

Podatnicy muszą pamiętać, że aktywna współpraca z organem podatkowym i przedstawianie własnych dowodów i wyjaśnień od początku kontroli to strategia, która może znacząco wpłynąć na ostateczny jej wynik.

Właściwe dokumentowanie i prezentowanie dowodów jest kluczowe dla obrony interesów podatnika. Zaniechanie tej czynności i pozostawienie całkowitej inicjatywy organom podatkowym nigdy nie będzie działaniem służącym jego interesowi.
W przypadku wszczęcia kontroli warto zatem ustanowić profesjonalnego pełnomocnika, który będzie mógł wyznaczyć strategię postępowania, przygotować właściwą argumentację na potrzeby wyjaśnień, czy wreszcie zapewni właściwą komunikację z kontrolującymi. 

Zaprezentowane działania stanowią jedynie ogólny zarys działań, którą mogą przyjąć podatnicy w związku z kontrolami dotyczącymi w szczególności cen transferowych. Usługi oferowane przez naszych ekspertów koncentrują się nie tylko na właściwym prowadzeniu postępowania podatkowego i sądowo-administracyjnego w przypadku kontroli podatkowej, ale pozwalają także na określenie właściwych cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi przed jej wszczęciem.