Regulamin rezerwacji spotkania z doradcą podatkowym

 

§1 Definicje

 1. Poniższe określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. MartiniTAX – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), Aleja Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 422675, NIP 701-034-44-14, kapitał zakładowy w wysokości 20.000 zł.
  2. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
  3. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  4. Interesant – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest zainteresowana odbyciem Spotkania Online przeprowadzanego za pośrednictwem Środków Komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Systemów teleinformatycznych.
  5. Spotkanie Online – kontakt w formie rozmowy telefonicznej przeprowadzany za pośrednictwem Środków Komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Systemów teleinformatycznych w celu przedstawienia przez Interesanta stanu faktycznego związanego z interesującym go zagadnieniem z zakresu przepisów polskiego prawa podatkowego.
  6. Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu, który określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pozyskiwanych i wykorzystywanych przez MartiniTAX w związku ze Spotkaniem Online. Polityka Prywatności dostępna jest na stronie www.martinitax.pl w zakładce Polityka Prywatności.

 

§2 Zasady korzystania ze Spotkania Online

 1. Korzystanie ze Spotkania Online wymaga od Interesanta dokonania akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz rezerwacja terminu nie są równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
 2. Spotkanie Online nie stanowi czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
 3. Najpóźniej w momencie rezerwacji terminu Spotkania Online, Interesant zobowiązany jest do przekazania MartiniTAX następujących danych dotyczących Interesanta:
  1. firmę Interesanta;
  2. adres e-mail;
  3. numer telefonu Interesanta.
 4. Interesant zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Interesant ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 5. Celem Spotkania Online jest przedstawienie przez Interesanta stanu faktycznego związanego z interesującym go zagadnieniem z zakresu przepisów polskiego prawa podatkowego, aby umożliwić MartiniTAX przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa podatkowego.
 6. MartiniTAX zastrzega sobie prawo do przedstawienia Interesantowi w trakcie Spotkania Online informacji o oferowanych przez MartiniTAX usługach doradztwa podatkowego.
 7. Interesant zobowiązany jest do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.
 8. Interesantowi korzystającemu ze Spotkania Online przysługuje jednorazowa nieodpłatna konsultacja telefoniczna trwająca nie więcej niż 30 minut.
 9. W przypadku zapisania się ponownie na Spotkanie Online przez Interesanta , który korzystał już z niej w przeszłości, MartiniTAX zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia rozmowy.
 10. MartiniTAX nie pokrywa kosztów połączenia urządzeń Usługobiorcy z Internetem.
 11. MartiniTAX przysługuje prawo do kontaktu w formie telefonicznej lub mailowej w celu uzupełnienia opisu stanu faktycznego niezbędnego do przygotowania oferty na świadczenie usług doradztwa podatkowego.
 12. MartiniTAX zastrzega sobie prawo do odmowy przedstawienia oferty na świadczenie usług doradztwa podatkowego po przeprowadzonym Spotkaniu Online.

 

§ 3 Odpowiedzialność MartiniTAX

 1. MartiniTAX nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Interesanta podjęte w oparciu o informacje uzyskane podczas Spotkania Online.
 2. MartiniTAX nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zapisu na Spotkanie Online wynikający z przyczyn niezależnych od MartiniTAX lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego i strony internetowej MartiniTAX.
 3. MartiniTAX zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.martinitax.pl
 4. MartiniTAX zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

§4 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-867), przy ulicy Jana Pawła II 27. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]. Do Inspektora Ochrony Danych można się zwracać ze wszelkimi sprawami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Spotkania Online na podstawie akceptacji niniejszego Regulaminu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu ofertowania i nawiązywania kontaktów biznesowych (marketing bezpośredni) na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione przepisami prawa do ich otrzymania. Dane mogą być również udostępniane lub powierzane innym podmiotom współpracującym, jeśli jest to niezbędne do realizacji zadań Administratora.
 5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres Administratora do czasu wyrażenia sprzeciwu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych
  2. Żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych
  3. Żądania usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także sprzeciwu ich przetwarzania, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że Administrator dopuszcza się nieprawidłowości w przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe przeprowadzenie spotkania online.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

§4 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.