Fundacja rodzinna – Aspekty podatkowe wypłaty z fundacji na rzecz beneficjentów

Opodatkowanie dochodów Fundacji rodzinnej nastąpi co do zasady dopiero na etapie wypłaty świadczeń beneficjentom. W tym przypadku podstawę opodatkowania stanowić będzie:

  1. przychód w wysokości wartości świadczenia przekazanego przez Fundację rodzinną bezpośrednio lub pośrednio na rzecz beneficjenta lub fundatora albo
  2. przychód odpowiadający wartości przekazanego mienia w związku z rozwiązaniem tej osoby prawnej.

Jednocześnie, szczególnie istotne jest, iż w przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej przychód odpowiadający wartości wskazanego mienia pomniejsza się o wartość podatkową mienia wniesionego przez fundatora lub fundatorów rozumianego jako wartość niezaliczoną do kosztów uzyskania przychodu, jaka zostałaby przyjęta przez fundatora za taki koszt, gdyby składnik ten został przez niego odpłatnie zbyty bezpośrednio przed wniesieniem go do fundacji rodzinnej.

Stawka podatku CIT wyniesie 15% podstawy opodatkowania. Szczególnie istotnym rozwiązaniem jest również zobowiązanie samej Fundacji rodzinnej do zapłaty podatku od redystrybucji środków z wyłączeniem beneficjentów czy fundatora.

Z kolei wypłata oraz dokonywanie świadczeń (zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych) na rzecz osób z tzw. „zerowej grupy podatkowej” w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn (tj. beneficjentów Fundacji) będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem PIT i nie będzie objęte daniną solidarnościową – w tym przypadku wypłacane świadczenia będą opodatkowane jedynie 15% podatkiem CIT na poziomie Fundacji.

Z kolei w przypadku pozostałych beneficjentów nienależących do „zerowej grupy podatkowej” wartość wypłacanych świadczeń będzie podlegała opodatkowaniu CIT w wysokości 15% (na poziomie fundacji) oraz ryczałtowym PIT w wysokości 15% przychodów otrzymanych od fundacji (na poziomie beneficjentów).

Podkreślenia wymaga, że przekazanie majątku oraz świadczeń  na rzecz fundatora czy beneficjentów zostało wyłączone  z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Jednak, jeśli osoba trzecia nie będąca beneficjentem lub fundatorem uzyska majątek Fundacji to takie nabycie będzie opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn na zasadach określonych dla osób zaliczonych do III grupy podatkowej tej ustawy.