Ceny transferowe – wzrost kar oraz zwiększenie zakresu odpowiedzialności

Jak powszechnie wiadomo prawo podatkowe ulega częstym zmianom, bardziej bądź mniej dynamicznym, w poszczególnych latach. Niestety, razem ze zmianami w prawie podatkowym aktualizacji podlegają również sankcje za niewypełnienie obowiązków z tym związanych. W przedmiotowym opracowaniu przyjrzyjmy się tematowi sankcji za brak sporządzonej dokumentacji cen transferowych.

Sankcje – Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy (dalej: KKS) w art. 56c wskazuje, iż sankcjom podlega:

  • Nieprzygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • Niedołączenie grupowej dokumentacji do dokumentacji lokalnej lub
  • Sporządzenie dokumentacji cen transferowych niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

KKS przewiduje sankcje (art. 80e) dla podmiotu:

  • który nie złożył właściwemu organowi podatkowego informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C) lub
  • gdy wskazane w nim informacje są niezgodne z dokumentacją lub ze stanem faktycznym.

Realna wysokość grzywny

Maksymalna kwota sankcji w PLN Rodzaj niedopełnionego obowiązku
Do 40,7 mln PLN Nieprzygotowanie dokumentacji, niedołączenie grupowej dokumentacji bądź sporządzenie dokumentacji niezgodnie ze stanem rzeczywistym.
Do 13,6 mln PLN Nieprzygotowanie w terminie dokumentacji cen transferowych.
Do 40,7 mln PLN Niezłożenie właściwego formularza TPR lub podanie w tym formularzu danych niezgodnych z lokalną dokumentacją cen transferowych lub ze stanem rzeczywistym.

 

Odpowiedzialność ciąży nie tylko na członkach zarządu

Uprawnionym do podpisania informacji o cenach transferowych wraz z oświadczeniem (element formularza TPR-C składanego za rok 2022) jest kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy przez wyznaczoną osobę wchodząca w skład tego organu. Warto zaznaczyć, że wyznaczenie osoby odpowiedzialnej do podpisywania informacji nie zwalnia m.in. pozostałych członków zarządu z odpowiedzialności za niezłożenie formularza lub wskazanie w nim danych niezgodnych z rzeczywistością.

Warto również dodać, że formularz mogą podpisać pełnomocnicy będący jedynie radcami prawnymi, adwokatami, doradcami podatkowymi oraz biegłymi rewidentami.

Jak już wspominaliśmy, niezłożenie formularza TPR, podanie danych niezgodnych z lokalną dokumentacją cen transferowych lub stanem rzeczywistym rodzi odpowiedzialność karną skarbową zgodnie z art. 80e KKS.

 

Sankcje – Ordynacja podatkowa

Skutkiem błędnego ustalenia cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi jest przede wszystkim możliwość doszacowania przychodu jednej ze stron transakcji, jeżeli ceny zostały ustalone na warunkach odbiegających, od tych które ustaliłyby ze sobą podmioty niepowiązane.

Dodatkowo zgodnie z art. 58b i 58c Ordynacji podatkowej na podmiot zobowiązany do jej przygotowania może zostać nałożone tzw. dodatkowe zobowiązania podatkowe wynoszące:

  • 10% kwoty nieprawidłowo wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i nieudokumentowanego dochodu do opodatkowania w całości lub w części;
  • 20% w przypadku gdy podstawa ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln lub dokumentacja nie została złożona w terminie;
  • 30% w przypadku gdy podstawa ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln zł przy jednoczesnym braku przedłożenia dokumentacji cen transferowych w terminie.

Jeżeli jednak podatnik w terminie wskazanym przez organ nie dłuższym niż 14 dni uzupełni wspomnianą dokumentację (musi ona być wykonana kompletnie i spełnić wszystkie wymogi formalne) organ może odstąpić od podwojenia lub potrojenia dodatkowego zobowiązania.

Podsumowanie

Niewątpliwie, sankcje wynikające z przedstawionych przepisów, mogą być dla podatników szczególnie surowe, jeśli nie zostaną wypełnione obowiązki związane z raportowaniem i dokumentacją cen transferowych. Sankcje te obejmuje nie tylko finansowe konsekwencje i ewentualne dodatkowe koszty dla firmy, ale również odpowiedzialność karnoskarbową m.in. członków zarządu podmiotu. Dlatego w celu analizy ryzyk związanych z wadliwie sporządzoną dokumentacją warto powierzyć jej sporządzenie profesjonalistom.

Gdyby potrzebowali Państwo wsparcia w przygotowaniu dokumentacji pozostajemy dyspozycji. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu. Przeanalizujemy Państwa sytuację oraz zaproponujemy możliwe do zastosowania optymalne rozwiązania.