Safe Harbour

Bezpieczna przystań dla pożyczek

Regulacje „safe harbour” w kontekście pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi ograniczają ryzyka oraz wymogi dokumentacyjne. Zasady te umożliwiają ochronę przed szacowaniem rynkowego poziomu oprocentowania umów objętych wskazanym mechanizmem, dzięki domniemaniu ich rynkowości. Co więcej, pożyczki te aktualnie nie podlegają obowiązkom sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, gdyż są z tego obowiązku zwolnione. Zatem jest to również mechanizm, który pomaga w optymalizacji kosztów sporządzenia tego rodzaju dokumentacji. 

Pożyczki możliwe do objęcia mechanizmem „safe harbour” muszą spełniać zatem następujące warunki:

  • Oprocentowanie ustalane na podstawie bazowej stopy procentowej: Oprocentowanie roczne pożyczki ustalane jest na dzień zawarcia umowy, na podstawie odpowiedniej stopy bazowej oraz marże w wysokości wskazanej w obwieszczeniu Ministra Finansów.
  • Brak dodatkowych opłat: Pożyczka nie obejmuje opłat innych niż odsetki, w tym prowizji czy premii. 
  • Ograniczenie czasowe: Pożyczka jest udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat.
  • Limit kwotowy zobowiązań lub należności: W trakcie roku podatkowego łączny poziom zobowiązań lub należności z tytułu pożyczek między podmiotami powiązanymi nie może przekroczyć 20.000.000 PLN lub równowartości tej kwoty. Obliczenia dokonywane są osobno dla pożyczek udzielonych i zaciągniętych.
  • Status pożyczkodawcy: Pożyczkodawca nie może być podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. 

Powyższe regulacje wskazują, że oprocentowanie na potrzeby zastosowania niniejszego mechanizmu powinno być ustalone w oparciu o zmienną stopę bazową oraz marżę na dzień zawarcia umowy pożyczki. Naszym zdaniem jednak, nie wystarczy ustalić oprocentowania z zastosowaniem właściwej stopy bazowej jedynie na dzień zawarcia umowy pożyczki, co efektywnie umożliwiałoby ustalenie stałego poziomu oprocentowania w trakcie jej trwania. Przy tego rodzaju ustaleniach należy uwzględnić również zmienność stóp bazowych w trakcie roku. Takie podejście umożliwi realizację celu regulacji w zakresie „safe harbour” tj. dostosowanie wysokości oprocentowania do warunków panujących na rynku w trakcie trwania pożyczki.

Jeżeli są Państwo zainteresowani implementacją uproszczeń w zakresie sporządzenia dokumentacji lub weryfikacji poprawności ich stosowania, służymy pomocą.