Od 1 stycznia 2025 r. kasowy PIT

Dnia 23 kwietnia 2024 r. opublikowano projekt zmian w ustawie o PIT oraz w ustawie o ryczałcie (dalej: „Projekt”), który zakłada wprowadzenie dla podatników PIT możliwości rozliczania się metodą kasową, czyli odroczenie momentu powstania opodatkowanego przychodu do czasu uregulowania płatności przez kontrahenta. Według zapowiedzi rządzących proponowane zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Kto będzie mógł skorzystać z metody kasowej?

Z takiej formy opodatkowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych:  

 • Według zasad ogólnych (skala podatkowa);  
 • Według podatku liniowego;
 • Według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych; 

Korzystający z ulgi IP-BOX.

 

Projekt zakłada, że podatnik będzie uprawniony do rozliczenia PIT metodą kasową, o ile zostaną spełnione następujące warunki łącznie:

 • Przychody z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym podatnik wybrał rozliczenie metodą kasową, nie przekroczyły równowartości 250.000 euro; 
 • Podatnik w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie prowadzi ksiąg rachunkowych (prowadzi wyłącznie uproszczoną księgowość);
 • Złoży naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze metody kasowej od 20 lutego roku podatkowego, a w przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia działalności;
 • Podatnik prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą, nie prowadzi jej np. w formie spółki cywilnej czy spółki jawnej. 

 

Podstawowe założenia:

 • Zgodnie z zapowiedzią ustawodawcy podatnik decydujący się na zastosowanie metody kasowej będzie uprawniony do rozpoznania przychodu  w dacie uregulowania należności, które należy rozumieć jako częściowe uregulowanie należności, w tym również na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Podatnik będzie zobowiązany również do rozpoznania jako przychód zapłaconą zaliczkę, przedpłatę oraz zapłaconą ratę.
 • Jednocześnie, Projekt zakłada, że w przypadku braku uzyskania płatności za należność, podatnik będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu należy rozpoznać przychód nie później dzień niż upływu 2 lat, licząc od dnia wystawienia faktury, albo likwidacji działalności gospodarczej.
 • Omawiana metoda rozliczeń będzie mogła być stosowana jedynie do transakcji, które są odpowiednio udokumentowane fakturami, które zostały wystawione w terminie. 
 • Metoda kasowa będzie miała zastosowanie wyłącznie do transakcji między przedsiębiorcami (B2B) – podatnicy nie będą mogli zastosować tej metody rozliczeń podatkowych do transakcji z konsumentami. 

 

Metoda kasowa nie będzie mogła być stosowana w następujących przypadkach:

 • Transakcje realizowane z podmiotami powiązanymi, gdzie znaczący wpływ rozumiany jest jako posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów w kapitale lub praw głosu w organach kontrolujących, zarządzających lub stanowiących. Ocena powiązań będzie przeprowadzana zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie o PIT. 
 • Transakcje z podmiotami, mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w państwie lub na terytorium, które stosuje szkodliwą konkurencję podatkową, lub gdy transakcja dotyczy zagranicznego zakładu znajdującego się na terenie takiego państwa lub terytorium.
 • Transakcje  odpłatnego zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych
  i prawnych, które są zarejestrowane w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Data powstania przychodu z tytułu zbycia tych aktywów określana na zasadach ogólnych (metoda memoriałowa)

 

Planowany termin wejścia w życie tzw. kasowego PIT to 1 stycznia 2025 r., należy jednak pamiętać, że przedstawione zmiany są aktualnie na etapie opiniowania przez Ministerstwo Finansów i finalne przepisy mogą różnić się od zapowiedzi.