Obowiązki podatnika korzystającego z estońskiego CIT

Na spółki, które wybrały opodatkowanie estońskim CIT, nałożono szereg obowiązków (m.in. ewidencyjnych), które muszą być w ciągu okresu korzystania z tego systemu opodatkowania wypełniane.

Obowiązki ewidencyjne

Spółki opodatkowane estońskim CIT mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie przepisów o rachunkowości w sposób zapewniający prawidłowe określenie wysokości zysku (straty) netto, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku.

Ponadto podatnicy muszą zapewnić wyodrębnienie w kapitale własnym:

  • kwoty zysków niepodzielonych i kwoty zysków podzielonych, które odniesiono na kapitały, a zostały wypracowane w latach opodatkowania estońskim CIT,
  • kwoty niepokrytych strat poniesionych w latach opodatkowania estońskim CIT.

Powyższe wyodrębnienie musi być dokonywane w roku wypłaty ww. zysków lub pokrycia ww. strat.

Obowiązki informacyjne

Deklarację o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy należy składać do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego. Służy do tego formularz CIT-8E. Udziałowcy podatnika opodatkowanego estońskim CIT są zobowiązani do składania co roku oświadczenia o podmiotach, w których posiadają, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów  / akcji / ogółu praw i obowiązków w kapitale (oświadczenie OSW-RD). Nie dotyczy to jednak podmiotów, z którymi podatnik estońskiego CIT nie dokonuje transakcji w jakiejkolwiek formie.

Oświadczenie składa się do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego podatnika, a w przypadku zmiany stanu faktycznego – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian. Na żądanie naczelnika urzędu skarbowego spółka ma obowiązek przekazania kopii oświadczeń złożonych przez udziałowców.