Dochód z tytułu ukrytych zysków cz. I – Czym są ukryte zyski?

Ukryte zyski jako świadczenia dokonywane na rzecz podmiotów powiązanych są jednym z przedmiotów opodatkowania estońskim CIT. Wprowadzenie opodatkowania tego rodzaju dochodu ma na celu zapobieganie dokonywaniu nieopodatkowanych wypłat środków ze spółki, ekwiwalentnych dywidendzie.

Definicja ukrytych zysków w ustawie o CIT

Jak wskazano w ustawie o CIT, ukryte zyski to wszelkie świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk. Beneficjentem tych świadczeń – bezpośrednio lub pośrednio – jest udziałowiec, akcjonariusz, wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z tymi podmiotami lub podatnikiem.

Dla celów określenia, czy dane świadczenie stanowi ukryty zysk, należy posługiwać się „zmodyfikowaną” definicją podmiotu powiązanego, w której wielkość praw i obowiązków wystarczająca do uznania danych spółek za powiązane wynosi co najmniej 5% (a nie jak dla celów cen transferowych 25%).

Przykłady ukrytych zysków

Ustawodawca wskazuje, że do ukrytych zysków zalicza się m.in.:

 1. kwotę pożyczki udzielonej przez podatnika udziałowcowi;
 2. odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki udzielonej przez wspólnika podatnikowi;
 3. nadwyżkę wartości rynkowej transakcji ponad jej ustaloną cenę;
 4. darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;
 5. wydatki na reprezentację;
 6. odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika;
 7. zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika;
 8. świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika.

Wskazać należy, iż jest to przykładowy katalog i inne świadczenia na rzecz wspólników czy podmiotów powiązanych ze wspólnikami mogą również stanowić tę kategorię dochodu.

Ukryte zyski w objaśnieniach podatkowych

Przydatnych wskazówek w zakresie kategoryzacji świadczeń wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych dostarcza Przewodnik do Ryczałtu od dochodów mający charakter objaśnień podatkowych stanowiący, iż:

 1. świadczenie uznane za ukryty zysk jest związane z wywieraniem wpływu na działanie i decyzje spółki opodatkowanej estońskim CIT. Zatem, do tej kategorii mogą zaliczać się świadczenia dokonane w grupie podmiotów powiązanych, mające związek np. z podziałem funkcji, przekazywaniem know-how czy też doradztwem w zakresie usług zarządzania,
 2. Dochód z tytułu ukrytego zysku nie obejmuje świadczeń wykonanych bez jakiegokolwiek wpływu innych podmiotów powiązanych na działanie i decyzje spółki w zakresie takiego świadczenia. Jeśli warunki transakcji z podmiotem powiązanym, mieszczące się w podstawowym przedmiocie działalności podatnika, ustalone są na analogicznych zasadach jak warunki transakcji z podmiotami niepowiązanymi, a transakcja ta jest niezbędna w prowadzonej działalności, to nie powinna być uznana za dochód z ukrytego zysku. Zatem, należy oceniać nie tylko cenę transakcji, ale również to, czy doszłoby w ogóle do zawarcia danej transakcji pomiędzy podmiotami niepowiązanymi.
 3. Co do zasady ukrytym zyskiem są świadczenia, których wynikiem jest przysporzenie dla podmiotu powiązanego ze spółką opodatkowaną estońskim CIT,

Istotne jest również ustalenie, czy wspólnik zadbał o wyposażenie spółki w aktywa niezbędne dla prowadzonej działalności, czy niedobór tych aktywów nie jest przyczyną działań polegających na dokapitalizowywaniu spółki (np. w formie pożyczki, udostępniania nieruchomości).