Czym jest estoński CIT?

Estoński CIT to alternatywny dla „klasycznego” CIT-u system opodatkowania, który w polskim systemie prawnym funkcjonuje od 1 stycznia 2021 r. Posiada odrębne zasady prowadzenia rozliczeń, stawki podatku czy też wyłączenia. Aby w pełni wykorzystać możliwości, które oferuje, konieczne jest poznanie najważniejszych jego założeń, które przedstawiamy w kompendium wiedzy o estońskim CIT.

Istota i główne założenia estońskiego CIT

Główna koncepcja estońskiego CIT-u to co do zasady opodatkowanie jedynie w momencie dystrybucji zysku, takiej jak przykładowo wypłata dywidendy. Zyski są nieopodatkowane, jeśli zostają w spółce lub są reinwestowane. Ta ogólna zasada to jednak duże uproszczenie, bo opodatkowaniu zgodnie z ustawą o CIT podlega aż 6 rodzajów dochodów, np. dochód z tytułu ukrytych zysków.

W estońskim CIT rozliczenia dokonywane są według zasad rachunkowości, a w związku z tym na podatnikach nie ciążą obowiązki związane między innymi z przeliczeniem wyniku rachunkowego na podatkowy czy kalkulacją podatku odroczonego. Do podmiotów opodatkowanych tym systemie nie stosuje się regulacji dotyczących podatku od przychodów z budynków czy minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Zalety, które zostały odkryte w toku stosowania przepisów

Oprócz wyżej wymienionych zalet, estoński CIT niesie za sobą również następujące korzyści, które „ujawniły się” w toku stosowania przez podatników i interpretowania przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej poszczególnych regulacji:

  • Podatnicy estońskiego CIT nie mają obowiązku sporządzania i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej.
  • Do podmiotów korzystających z ryczałtu od dochodów spółek nie stosuje się zakazu amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych.
  • Podatnicy mogą udowodnić, że samochody osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej, nawet jeśli nie prowadzą ewidencji przebiegu pojazdu.

Decyzja o implementacji

Przed skorzystaniem z opodatkowania estońskim CIT należy ocenić, czy będzie to dla podatnika korzystna decyzja. Pod uwagę należy wziąć m.in. czy spółka korzysta z ulg podatkowych, czy zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi, czy dokonuje wydatków, które potencjalnie mogą być opodatkowane estońskim CIT lub czy stale reinwestuje swoje zyski. Jeśli zastanawiają się Państwo nad skorzystaniem z tego alternatywnego systemu opodatkowania, to zapraszamy do kontaktu – pomożemy podjąć właściwą decyzję.