Dochód z tytułu ukrytych zysków cz. II – Jakich świadczeń nie zalicza się do ukrytych zysków?

Nie wszystkie świadczenia, których beneficjentami są podmioty powiązane, stanowią ukryte zyski. W pierwszej kolejności ocenić należy, czy została spełniona definicja ukrytych zysków, w szczególności czy dane świadczenie zostało wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio ze wspólnikiem lub podatnikiem stosującym estoński CIT.

Ponadto, w ustawie o CIT przewidziano wyłączenia stosowania tych regulacji do określonych transakcji.

Katalog wyłączeń

Do ukrytych zysków nie zalicza się:

  1. wynagrodzeń oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych na rzecz wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem / podatnikiem stosującym estoński CIT do wysokości 5x średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika ze wskazanych przez tytułów, nie więcej jednak niż 5x przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce,
  2. wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych oraz innych składników majątku:
    1. w pełnej wysokości – gdy składniki majątku są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej,
    2. w wysokości 50% – jeżeli składniki majątku nie są wykorzystywane tylko na cele działalności gospodarczej (wykorzystanie na cele mieszane)
  1. pożyczki zwróconej przez podatnika podmiotowi powiązanemu (z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat).

Samochody dla celów służbowych – kwestie dokumentacyjne

Wykorzystanie samochodu osobowego lub innego składnika majątku wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą musi być w odpowiedni sposób przez podatnika udowodnione, ponieważ to na nim w tym przypadku spoczywa ciężar dowodu.

W ustawie o CIT nie określono, za pomocą jakich konkretnie środków dowodowych należy udokumentować wykorzystanie na działalność gospodarczą, zatem podatnikowi powinna przysługiwać w tym zakresie dowolność. Oceniać można np. przedmiot działalności podatnika czy też prowadzone przez niego ewidencje lub inne dowody, umożliwiające wykluczenie użytku prywatnego/na cele osobiste. Jednakże, znane nam są interpretacje organów podatkowych wymagających posiadania ewidencji przebiegu pojazdu w celu udowodnienia wykorzystywania samochodów dla celów służbowych.