Jakie podmioty nie mogą skorzystać z estońskiego CIT?

Estoński CIT nie jest rozwiązaniem skierowanym do wszystkich podatników – ustawodawca określił bowiem poszczególne grupy podmiotów, które z tego systemu opodatkowania skorzystać nie mogą. Niniejsze wyłączenia można podzielić na trwałe oraz czasowe.

Trwałe wyłączenia

Bezwzględnie i bezterminowo z estońskiego CIT nie mogą skorzystać następujące podmioty:

  1. przedsiębiorstwa finansowe;
  2. instytucje pożyczkowe;
  3. podatnicy osiągający zwolnione z podatku dochody z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) lub z realizacji inwestycji określonej w decyzji o wsparciu;
  4. podatnicy postawionym w stan upadłości lub likwidacji.

Czasowe wyłączenia

Czasowe wyłączenie stosowania przewidziane jest dla podatników dokonujących lub powstałych w następujących czynności reorganizacyjnych:

  1. podatników utworzonych w wyniku połączenia lub podziału;
  2. podatników utworzonych przez podmioty wnoszące tytułem wkładu składniki majątku uzyskane w wyniku likwidacji podmiotów, w których byli oni udziałowcami (akcjonariuszami);
  3. podatników, którzy zostali podzieleni przez wydzielenie;
  4. podatników, do których w roku utworzenia lub roku następnym wniesiono na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej 10 000 euro lub składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników;
  5. podatników przejmujących inny podmiot lub otrzymujących wkład niepieniężny.

Wyłączenie prawa do wyboru opodatkowania estońskim CIT przewidziane jest w roku podatkowym utworzenia podatnika lub dokonania czynności reorganizacyjnej oraz w kolejnym roku nie krócej jednak niż przez 24 miesiące.

Kwestie praktyczne

Zgodnie z wydanymi interpretacjami podatkowymi spółka z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej może skorzystać z estońskiego CIT[1].

Dodatkowo, podmiot, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE i poniósł koszty związane z inwestycją, ale nie wygenerował dochodu, który podlega odpowiedniemu zwolnieniu, ma prawo wyboru opodatkowania estońskim CIT[2]. Natomiast, jeśli przeszkodą w korzystaniu z estońskiego CIT jest obowiązująca decyzja o wsparciu, to uchylenie tej decyzji w trybie administracyjnym, przed osiągnięciem na jej podstawie dochodów, umożliwi podatnikowi wybór estońskiego CIT[3]. Dopiero po uchyleniu lub wygaśnięciu decyzji o wsparciu podatnik może wybrać niniejszą formę opodatkowania[4].

[1] 0111-KDIB1-1.4010.675.2021.2.BS z 18.03.2022 r.

[2] 0111-KDIB1-3.4010.52.2021.1.APO z 02.06.2021 r.

[3] 0111-KDIB1-3.4010.76.2022.1.JKU z 19.04.2022 r.

[4] 0111-KDIB1-1.4010.430.2022.1.SG z 23.09.2022 r.