Wnioski wynikające z przeglądu wydanych do tej pory opinii zabezpieczających

Uzyskanie opinii zabezpieczającej daje gwarancję podatnikowi, że zdarzenia objęte opinią nie zostaną uznane w toku potencjalnego postępowania podatkowego jako czynności, które mogą zostać objęte klauzulą obejścia prawa. Na początku 2023 roku Szef KAS wydał ok. 70 opinii zabezpieczających oraz ok. 20 informacji o odmowie wydania opinii zabezpieczającej, zatem statystycznie istnieje duża szansa na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia.

Kwestiami, o które najczęściej pytają podatnicy są następujące zagadnienia:

  • Restrukturyzacje (przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową)

Przykładowo w opinii zabezpieczającej z 4 listopada 2022 r. (sygn.: DKP1.8082.3.2022) Szef KAS uznał, iż przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową nie jest obejściem prawa. W wydanej opinii ocenie podlegała korzyść podatkowa w postaci obniżenia zobowiązania podatkowego wspólnika spółki jawnej w zakresie daniny solidarnościowej – po przekształceniu dochody spółki komandytowej nie będą uwzględniane w podstawie jej obliczenia, z uwagi na zmianę charakteru dochodów tj. nie będą już stanowiły dochodów z działalności gospodarczej, lecz z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej. Szef KAS w omawianej opinii wskazał, że planowane przekształcenie nie spełnia wszystkich przesłanek warunkujących uznanie danej czynności za działanie w celu unikania opodatkowania. Organ podatkowy argumentował, iż przekształcenie spółki jest zdarzeniem typowym, standardowym sposobem dokonywania zmiany formy prowadzonej działalności, stosowanym na rynku.

  • Obniżanie stawek amortyzacyjnych

Z kolei w opinii zabezpieczającej z 27 sierpnia 2021 r. (sygn.: DKP1.8011.17.2021) Szef KAS stwierdził, że obniżenie stawek amortyzacyjnych w okresie korzystania z pomocy publicznej nie stanowi unikania opodatkowania. W wydanej opinii wskazano, że zaplanowanie amortyzacji podatkowej stanowi sposób na zarządzanie kosztami podatkowymi przedsiębiorstwa, gdyż przez sam wybór najbardziej odpowiedniej dla siebie metody amortyzacji podatnik uzyskuje możliwość wpływu na wysokość obciążeń podatkowych – opóźniając lub przyspieszając moment wykazania dochodu do opodatkowania – co finalnie może wpłynąć na odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości, albo na powstanie lub zawyżenie straty podatkowej.

  • Uproszczenie struktury właścicielskiej

W opinii zabezpieczającej z 8 kwietnia 2021 r. (sygn.: DKP3.8011.27.2020) Szef KAS wskazał, że podwyższenie kapitału zakładowego, przystąpienie nowego wspólnika do spółki, a następnie umorzenie udziałów nie stanowi unikania opodatkowania. Organ podatkowy stwierdził, iż co prawda w wyniku transakcji powstanie korzyść podatkowa w myśl art. 119a Ordynacji Podatkowej, ale nie będą spełnione pozostałe warunki, o których mowa we wspomnianej regulacji. Szef KAS zgodził się z argumentacją podatnika, zgodnie z którą podział działalności grupy na poziomie właścicielskim przyczyni się do stworzenia uroszczonej struktury kapitałowej oraz pozwoli na efektywniejsze zarządzanie spółkami, a zatem powstałe korzyści podatkowe nie będą stanowić głównego lub jednego z głównych powodów restrukturyzacji.

  • Transgraniczne połączenie

Szef KAS w opinii zabezpieczającej z 30 kwietnia 2020 r. (sygn.: DKP2.8011.20.2019) stanął na stanowisku, że przejęcie spółki zagranicznej mającej siedzibę w innym kraju UE przez spółkę polską nie nosi znamion sztucznej optymalizacji. Organ podatkowy poparł stanowisko podatnika, zgodnie z którym za planowanym połączeniem transgranicznym faktycznie stoi cel gospodarczy, a nie względy podatkowe. W opinii potwierdzono, że nadrzędnym celem tego połączenia będzie dostosowanie struktury korporacyjnej grupy kapitałowej do aktualnie funkcjonującej struktury operacyjnej, zapewnienie spójnego wizerunku grupy, uzyskanie oszczędności z połączenia spółek poprzez obniżenie kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej i jednej ze spółek.

Mając na względzie przytoczone powyżej przykłady opinii zabezpieczających widać rozsądne podejście Szefa KAS, który stara się dokładnie przeanalizować każdą przesłankę oraz kontekst gospodarczy wykonywanych czynności. Naszym zdanie, wydawane opinie świadczą o racjonalnym podejściu Szefa KAS do realiów biznesowych jak i do konieczności wprowadzania zmian w odniesieniu do rozliczeń podatkowych.