Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową nie jest obejściem prawa

30 listopada 2022 r. Krajowa Administracja Skarbowa opublikowała opinię zabezpieczającą (nr DKP1.8082.2.2022) dotyczącą przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową, w której Szef KAS rozstrzygnął czy ww. czynność powinna zostać objęta klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania.

W opinii wskazano, że w wyniku przekształcenia przyszły komplementariusz spółki (osoba fizyczna) osiągnie korzyść podatkową w postaci obniżenia jej zobowiązania podatkowego w zakresie daniny solidarnościowej, ponieważ po przekształceniu dochody spółki nie będą uwzględniane w podstawie jej obliczenia, z uwagi na zmianę charakteru dochodów tj. nie będą już stanowiły dochodów z działalności gospodarczej, lecz z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej.

W związku z tak przedstawionym opisem czynności Szef KAS stwierdził, że doszło do spełnienia jednej z przesłanek warunkujących stwierdzenie unikania opodatkowania tj. powstanie korzyści podatkowej w związku z obniżeniem zobowiązania podatkowego w PIT oraz całkowitym zniesieniu obowiązku uiszczania daniny solidarnościowej.

Ponadto, w ocenie Szefa KAS w sprawie doszło również do spełnienia kolejnej przesłanki mogącej warunkować wydanie decyzji z zastosowanie klauzuli GAAR, stwierdzono bowiem, iż osiągnięcie korzyści podatkowej stanowi główny lub jeden z głównych celów przekształcenia. W uzasadnieniu Szef KAS odniósł się do wyjaśnień wnioskodawcy, zgodnie z którymi nadrzędnym celem przekształcenia było wprowadzenie nowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników spółki, który miałby polegać na umożliwieniu grupie kluczowych dla rozwoju osób objęcie ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce. Szef KAS wskazał, iż wyjaśnienia spółki nie są wystarczające by uznać, iż nowy plan motywacyjny będzie w rzeczywistości lepiej realizował cele spółki niż obecnie istniejący system premiowy. Ponadto, zauważył, że większość celów (m. in. stworzenie programu motywacyjnego) można osiągnąć bez procesu przekształcenia spółki.

Z kolei, w odniesieniu do przesłanki sprzeczności korzyści podatkowej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej Szef KAS uznał, że: „czynność w postaci przekształcenia Spółki w spółkę komandytową we wskazanych okolicznościach i wynikające z niej korzyści podatkowe osoby fizycznej w postaci obniżenia zobowiązania podatkowego w podatku PIT oraz całkowitego zniesienia obowiązku uiszczania daniny solidarnościowej od dochodu Spółki, nie pozostaje w sprzeczności z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu.”.

W wydanej opinii wskazał, że przekształcenie spółki w inną spółkę prawa handlowego nie jest działaniem samym w sobie sprzecznym z intencją ustawodawcy, ponieważ nie można odmówić podatnikowi prawa do wyboru formy prawnej, pod którą będzie prowadził swoją działalność gospodarczą. W ocenie Szefa KAS w analizowanej sprawie korzystanie przez wspólników spółki komandytowej z pomniejszenia podatku lub zwolnienia z podatku części przychodów uzyskanych w ramach działalności spółki nie narusza w żaden sposób celu ustawy zmieniającej wprowadzającej opodatkowanie spółek komandytowych. Natomiast, w odniesieniu do zaniechania obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej po przekształceniu Szef KAS w uzasadnieniu wprost odwołał się do intencji ustawodawcy tj. brak objęcia daniną solidarnościową dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, do których od 1 stycznia 2021 r. zaliczane są spółki komandytowe.

Również przy ocenie przesłanki sztuczności działania wnioskodawcy Szef KAS zajął pozytywne dla wnioskodawcy stanowisko, stwierdzając iż:

„Ustawodawca nie ogranicza zasady swobody przedsiębiorczości i wyboru formy prowadzonej działalności gospodarczej i nie nakazuje podatnikom prowadzenia działalności w formie skutkującej najwyższym opodatkowaniem. (…) Planowana Czynność jest zdarzeniem typowym, standardowym sposobem dokonywania zmiany formy prowadzonej działalności, stosowanym na rynku. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową uregulowane jest wprost w postanowieniach KSH, a jego konsekwencje podatkowe na gruncie podatków dochodowych nie budzą kontrowersji.”

W konsekwencji uznano, że planowane przekształcenie nie spełnia wszystkich przesłanek warunkujących uznanie danej czynności za działanie w celu unikania opodatkowania. Wydana opinia zabezpieczająca świadczy o rozsądnym podejściu Szefa KAS do zmiany prowadzenia formy działalności gospodarczej. Możliwe, iż takie pozytywne rozstrzygnięcie pociągnie za sobą większą liczbę składanych wniosków o wydanie opinii w tej sprawie, ponieważ aktualnie zostały wydane jedynie dwie opinie o tożsamych stanach faktycznych (przedmiotowa opinia oraz opina zabezpieczająca nr DKP1.8082.3.2022).