PSI – Pułapki stosowania ulgi strefowej

Należy mieć na uwadze, że korzystanie z preferencji Polskiej Strefy Inwestycji poza korzyściami podatkowymi w postaci zwolnienia z podatku CIT lub PIT, wiąże się z wyszczególnionymi ryzykami które każdy inwestor powinien rozważyć przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z preferencji.

Rozpoznanie kosztów kwalifikowanych

Zaznaczamy, że zgodnie z Objaśnieniami Ministra Finansów z dnia 6 marca 2020 r. koszty poniesione na nowy budynek administracyjny, samochód osobowy dla członków zarządu czy przyzakładową stołówkę pracownicza – nie mają wpływu na proces produkcji, zatem nie stanowią kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Tym samym istnieje ryzyko, że wyeliminowanie kosztów kwalifikowanych niemających bezpośredniego wpływu na produkcję, może prowadzić do niespełnienia kryteriów ilościowych inwestycji, co spowoduje brak możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego w ramach przedmiotowej ulgi lub konieczności zwrotu korzyści z niej wynikającej.

Brak możliwości korzystania z uproszczeń w zakresie dokumentacji TP

Zwracamy uwagę, że podmioty powiązane stosujące zwolnienie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji nie mogą korzystać z uproszczeń w ramach zwolnienia z przygotowania dokumentacji cen transferowych dla podmiotów krajowych, nieosiągających straty podatkowej zgodnie z art. 11n Ustawy o CIT. Co również należy brać pod uwagę w przypadku podejmowania decyzji w zakresie skorzystania z opisywanej preferencji.

Uchylenie decyzji o wsparciu

Niedotrzymanie warunków wskazanych w decyzji o wsparciu może powodować uchylenie lub unieważnienia decyzji o wsparciu.

Minister właściwy do spraw gospodarki uchyla decyzję o wsparciu, jeżeli przedsiębiorca:

  1. zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej oraz na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu
  2. rażąco uchybił warunkom określonym w decyzji o wsparciu lub
  3. nie usunął uchybień stwierdzonych w ramach przeprowadzonej kontroli, w terminie na ich usunięcie.

W przypadku uchylenia decyzji wystąpi obowiązek zwrotu pomocy publicznej. Zwrot pomocy publicznej przedawnia się z upływem 10 lat licząc od końca roku, w którym podatnik skorzystał z pomocy, zaś zobowiązania podatkowe z upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Dlatego też zwrot pomocy może przybrać dwie formy:

  1. zwiększenia kwoty podatku należnego do zapłaty;
  2. konieczności zwrotu pomocy na podstawie otrzymania decyzji;

Należy wskazać, że w przypadku obowiązku podatnika do zwrotu pomocy publicznej, do dnia dokonania zwrotu tej pomocy nie może zostać wydana nowa decyzja o wsparciu. W przypadku uchylenia decyzji o wsparciu, podatek jest płatny w terminie wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za następny okres rozliczeniowy. W przypadku gdy utrata prawa do zwolnienia wystąpi w grudniu podatek należy zapłacić w terminie złożenia zeznania. Należy mieć również na uwadze konieczność opłacania odsetek od zaległości podatkowych.

Mała klauzula o unikaniu opodatkowania

W przypadku zwolnienia wynikającego z założeń Polskiej Strefy Inwestycji istnieje możliwość zastosowania tzw. małej klauzuli unikania opodatkowania zawartej zarówno w przepisach o podatku CIT jak i PIT, tym samym zwolnienie nie przysługuje, jeżeli:

  • ciąg czynności prawnych został dokonany przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego lub;
  • czynności wskazane powyżej nie mają rzeczywistego charakteru lub;
  • podatnik dokonuje czynności prawnej lub wielu czynności prawnej prowadzących do uniknięcia opodatkowanie lub uchylenie się od opodatkowania.

Utrata prawa do zwolnienia jednak nie ma skutku wstecznego, nie odnosi się do całego wykorzystanego zwolnienia podatkowego jak ma to miejsce w przypadku uchylenia decyzji o wsparciu.