Wykorzystanie funduszu inwestycyjnego dla planowych inwestycji

Fundusz inwestycyjny – oprócz standardowej funkcji polegającej na inwestowaniu zebranych środków pieniężnych – może pełnić funkcję „holdingu”, służącego prowadzeniu określonych inwestycji.

Jedną z zalet takiego rozwiązania jest większe prawdopodobieństwo uzyskania potrzebnego finansowania (np. kredytu bankowego) niż w przypadku „zwykłej” spółki prawa handlowego. Z kolei w przypadku dalszego udzielenia pożyczek spółkom zależnym, otrzymywane przez fundusz odsetki co do zasady będą zwolnione z opodatkowania podatkiem CIT.

Analogicznie, jeśli majątek funduszu inwestycyjnego stanowić będą udziały lub akcje w spółkach, to wypłaty zysków tych podmiotów do funduszu również będą zwolnione z podatku.

Do przychodów funduszu inwestycyjnego nie zalicza się wartości otrzymanych z tytułu wpłat dokonanych w formie pieniężnej lub papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, przyjętych w zamian za przydział lub zbycie uczestnikom funduszu jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych. Uzyskane przez fundusz wpłaty mogą być zatem w całości (bez pomniejszania o podatek) przeznaczone na realizację inwestycji.

Wykorzystanie funduszu umożliwia szybkie i sprawne „wyjście” z danej inwestycji. W tym przypadku fundusz również co do zasady skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania przychodów ze sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach.