Ulga B+R a ulga na innowacyjnych pracowników

Na podstawie przepisów o tzw. „Polskim Ładzie” z dniem 1 stycznia 2022 r. do ustawy o CIT oraz ustawy o PIT wprowadzona została „ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników”. Celem ulgi jest wsparcie podatników pełniących funkcję płatników wynagrodzeń, którzy zatrudniają pracowników na potrzeby wykonywania działalności B+R i ponieśli stratę w roku podatkowym lub ich wysokość dochodów nie pozwala na pełne odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi.

W ramach tej ulgi podatnik uprawniony jest do pomniejszenia kwoty zaliczek na podatek PIT o iloczyn kwoty nieodliczonej, a przysługującej w ramach ulgi B+R i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.

Niniejsze regulacje mają zastosowanie do zaliczek od dochodów osiąganych przez osoby fizyczne pobranych z tytułu:

  1. stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego;
  2. wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
  3. praw autorskich.

Osoby jednak zatrudnione przez podatnika w celu skorzystania z niniejszej ulgi powinny być bezpośrednio zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową i czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50%.

Takie uprawnienie do pomniejszenia kwoty zaliczek na podatek PIT przysługuje płatnikowi od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym złożył roczne zeznanie podatkowe do końca roku podatkowego, w którym zostało ono złożone.

Przykładowo, jeśli podatnik w danym roku podatkowym poniósł stratę i nie odliczył ulgi na działalność B+R to w deklaracji podatkowej za ten rok może wykazać ulgę do odliczenia w wysokości kwoty zaliczek na podatek PIT, które zostały pobrane od przychodów osób świadczących na jego rzecz pracę i bezpośrednio zaangażowanych w działalność B+R w wyznaczonej ustawowo proporcji.

W praktyce ulga na innowacje jest korzystnym rozwiązaniem dla podatników prowadzących prace B+R, którzy odnotowali w danym roku stratę podatkową. Wprowadzona od 2022 r. ulga pozwoli na przyspieszenie możliwości odliczenia nierozliczonej ulgi B+R a dodatkowo będzie miała pozytywny wpływ na zmniejszenie obowiązkowego obciążenia finansowe przedsiębiorcy.