Odnotowanie straty a rozliczenie ulgi B+R

W przypadku poniesienia straty przez podatnika gdy wysokość osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym jest niższa od kwoty przysługującego mu odliczenia w ramach ulgi, wówczas odliczenia kosztów kwalifikowanych dokonuje się kolejno w całej kwocie lub w pozostałej części w zeznaniach podatkowych za kolejno następujące po sobie 6 lat podatkowych, bezpośrednio rok po roku, w którym podatnik był uprawniony do skorzystania z ulgi.

Dokonując odliczenia, o którym mowa powyżej uwzględnia dokonane do tej pory odliczenia w ramach ulgi na innowacyjnych pracowników. Odliczenie kosztów w kolejnych sześciu latach jest jedną z dwóch opcji rozliczenia ulgi w przypadku odnotowania straty. Alternatywą dla części przedsiębiorców jest zwrot gotówkowy, który został przewidziany dla części podatników tj. podmiotów, które w roku rozpoczęcia swojej działalności nie byli w stanie skorzystać z pełnego odliczenia w ramach ulgi oraz w kolejnym roku (bezpośrednim po roku rozpoczęcia działalności) przy spełnieniu dodatkowego warunku posiadania statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

W praktyce, ww. podatnicy mogą domagać się zwrotu „gotówkowego” wykazanych kosztów kwalifikowanych, jednak muszą pamiętać, że taki zwrot stanowi pomoc de minimis (innymi słowy: pomoc publiczną). Jest kwestia na tyle istotna, gdyż wnioskując o taki zwrot podatnik musi pamiętać, że otrzymanie tego rodzaju pomocy może w przyszłości przeszkodzić mu w uzyskaniu innego rodzaju pomocy lub dotacji, co do których jednym z warunków skorzystania może być wymóg niekorzystania z pomocy de minimis w przeciągu określonej liczby lat.

Ponadto, omawiany zwrot „gotówkowy” nie ma zastosowania do podatników, którzy zostali m.in. utworzeni w wyniku pewnych czynności reorganizacyjnych takich jak między innymi: przekształcenie, połączenie, podział oraz w wyniku utworzenia przez osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, które wniosły na kapitał tego podatnika przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej 10 000 EUR.

Zwracamy również uwagę, że przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z tego rodzaju rozliczenia ulgi istotny jest fakt, że w przypadku, gdy przed upływem trzech lat podatkowych, liczonych od końca roku podatkowego, za który został dokonany omawiany zwrot, podatnik, który skorzystał z tego mechanizmu zostanie postawiony w stan upadłości lub likwidacji zobowiązany będzie do zwrotu wskazanej kwoty.