Ulga B+R a status Centrum Badawczo-Rozwojowego

W ramach preferencji B+R podatnikom przysługuje możliwość odliczania 100% kosztów kwalifikowanych oraz 200% tzw. kosztów pracowniczych, jednak w tym miejscu chcemy zwrócić uwagę na jednostki o statusie Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), którym w odniesieniu do większości kosztów kwalifikowanych przysługuje prawo do ich odliczenia w wysokości 200% poniesionych kosztów.

CBR to szczególny rodzaj podmiotów, które mogą osiągnąć jeszcze wyższą korzyść podatkową w ramach ulgi B+R, gdyż mają możliwość odliczenia w większości przypadków do 200% kosztów kwalifikowanych.

W uproszczeniu status CBR mogą uzyskać przedsiębiorcy, których przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług B+R lub praw własności przemysłowej stanowią co najmniej 20% przychodów netto (przy obrotach większych niż 5 mln zł), albo co najmniej 70% przychodów netto (przy obrotach w przedziale 2,5 – 5 mln zł). Takie podmioty muszą również stosować przepisy o rachunkowości oraz nie mogą zalegać z zapłatą podatków oraz składek.

Zatem, każdy przedsiębiorca, którego przychody ze sprzedaży produktów i usług wytworzonych w ramach prac B+R spełniają ww. warunki mogą wnioskować do Ministra Gospodarki o formalne nadanie takiego statusu.

Uzyskanie statusu CBR wiążę się z możliwością uzyskania wyższych korzyści podatkowych w ramach ulgi B+R niż pozostali podatnicy w szczególności:

  1. podmioty o statusie CBR mają możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali, które są używane w ramach działalności uprawniającej do ulgi.
  2. Podatnicy o statusie CBR mogą zaliczyć do kosztów kwalifikowanych wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i równorzędne usługi, badania uzyskane od podmiotów inne niż jednostki naukowe.
  3. Przedsiębiorcy ze statusem CBR mają możliwość odliczenia większości kosztów kwalifikowanych w wysokości 200% poniesionych wydatków, z wyjątkiem kosztów patentowych ponoszonych przez dużych podatników ze statusem CBR, gdyż tego rodzaju wydatki mogą odliczyć są w wysokości 100%.
  4. Dodatkowo podmioty CBR mają zagwarantowane zwolnienie: z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego oraz z podatku leśnego.

Przedsiębiorca, który spełnia wskazane we wcześniejszej części wpisu warunki, powinien złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami, którym w wskaże, że:

  • spełnia wskazane w ustawie kryteria przychodowe, w tym kryterium przychodów B+R,
  • stosuje przepisy o rachunkowości,
  • nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Należy pamiętać, że nie ma ściśle określonej daty na złożenie ww. wniosku, jednak ważne jest by był złożony maksymalnie do końca danego roku, w którym miało miejsce zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. Przykładowo: w roku 2022 ostateczny termin na złożenie wniosku upływa w dniu 31 grudnia 2022 r. (decydująca jest data wpływu do organu).