Ulga B+R – na czym polega i kto może z niej skorzystać?

Ulga B+R została wprowadzona przez ustawodawcę w 2016 r., jednak od tego czasu znacznie zyskała na atrakcyjności – wysokość maksymalnych odliczeń w ramach ulgi sięga aktualnie 200% w odniesieniu do kosztów pracowniczych oraz 100% w zakresie pozostałych kosztów. Na przestrzeni lat został rozszerzony również katalog wydatków, które kwalifikują się do odliczenia w ramach ulgi, co również wpłynęło na zwiększenie jej popularności.

Na czym polega ulga w praktyce?

Ulga B+R polega na możliwości „podwójnego” odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na działalność B+R (tzw. kosztów kwalifikowanych) – pierwszy raz podatnik dokonuje tego w momencie zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu na zasadach ogólnych, a następnie po raz drugi te same wydatki mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym.

Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga jest skierowana do wszystkich podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, opodatkowaną skalą podatkową lub podatkiem liniowym oraz dla podatników CIT uzyskujących inne przychody niż z zysków kapitałowych którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową.

Jak wspomniano powyżej, warunkiem skorzystania z preferencji podatkowej jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, jednak nie jest koniecznie posiadanie wyodrębnionych działów zajmujących się działalnością B+R czy posiadanie statusu centra badawczego. Ulga obejmuje przede wszystkim prace skupiające się na tworzeniu nowych produktów oraz ulepszaniu już istniejących. Wytworzone produkty nie muszą być nowe w skali światowej, wystarczający jest rozwój w skali przedsiębiorstwa, który pozwoli np. na usprawnienie własnych procesów biznesowych.

Istotą ulgi jest wysiłek włożony w prace rozwojowe, nie jest ważne miejsce prowadzenia działalności ani warunki w jakich prace były prowadzone – uprawnienie do skorzystania z preferencji przysługuje zarówno przedsiębiorcom prowadzącym twórcze prace w zwykłym biurze, na hali produkcyjnej, jak i tym działającym w profesjonalnym laboratorium.

Również efekt prac, czyli fakt czy wytworzony produkt został skończony lub sprzedany z zyskiem, jest bez znaczenia. Ulga zapewnia możliwość zaliczenia kosztów związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi, bez względu na finalny ich efekt. Liczą się poniesione wydatki oraz wysiłek pracowników.

Koszty kwalifikowane

Zgodnie z ustawą o CIT oraz ustawą o PIT za koszty kwalifikowane można uznać między innymi:

  1. wynagrodzenia pracowników oraz opłacane na ich rzecz składki na ubezpieczenia społeczno – emerytalne oraz dodatkowe benefity pracownicze w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;
  2. wydatki na nabycie surowców, materiałów bezpośrednio związanych z działalnością B+R;
  3. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do urządzeń/praw używanych w działalności B+R;
  4. wydatki na nabycie urządzeń (niebędących środkami trwałymi), które wykorzystywane są w działalności B+R;
  5. wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne świadczone przez podmiot będący jednostką naukową;
  6. wydatki na odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej;
  7. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.