PSH – Korzyści podatkowe dla polskiej spółki holdingowej

Dla podmiotów, które spełnią warunki przewidziane dla spółki holdingowej i spółek zależnych, ustawodawca przewidział dwie główne preferencje.

Zwolnienie od podatku dochodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji)

Dochody osiągnięte przez spółkę holdingową z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego są zwolnione z opodatkowania, jeżeli spółka holdingowa złoży naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć na co najmniej 5 dni przez dniem zbycia.

Zwolnienie z opodatkowania dochodów ze zbycia udziałów/akcji krajowej lub zagranicznej spółki zależnej nie ma zastosowania do tzw. „spółek nieruchomościowych” tj. spółek których co najmniej 50% wartości aktywów tych spółek, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości.

Zwolnienie od podatku przychodów z dywidend

Co do zasady w preferencji PSH z podatku dochodowego zwolnione są przychody z dywidend, uzyskanych przez spółkę holdingową od krajowej lub zagranicznej spółki zależnej.

Istnieją jednak wyjątki, w których powyższe zwolnienie nie znajduje zastosowania. Dotyczy to dywidend wypłacanych przez zagraniczną spółkę zależną:

  1. jeżeli co najmniej 33% przychodów spółki zależnej pochodzi z określonych źródeł pasywnych i faktycznie zapłacony przez nią podatek dochodowy jest niższy o co najmniej 25% od podatku dochodowego, obliczonego z zastosowaniem stawki 19%. Warunek ten dotyczy roku podatkowego, w którym wypłacana jest dywidenda oraz 3 lat podatkowych poprzedzających ten rok;
  2. w części, w jakiej wypłacana dywidenda podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku przez zagraniczną spółkę zależną.

Jeżeli zagraniczna spółka zależna podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiej Obszaru Gospodarczego i prowadzi „istotną rzeczywistą działalnością gospodarczą„, to może zastosować zwolnienie nawet wtedy, jeśli ponad 33% jej przychodów pochodzi ze źródeł pasywnych i zapłacony przez nią podatek jest niższy o co najmniej 25% od podatku dochodowego, obliczonego z zastosowaniem stawki 19%.