PSH – Czym jest Polska Spółka Holdingowa?

Od 1 stycznia 2022 r. do polskiego porządku prawnego wprowadzono regulacje dotyczące tzw. Polskiej Spółki Holdingowej (PSH). Jest to rozwiązanie, które poprzez wprowadzenie preferencji podatkowych (m.in. zwolnienia z opodatkowania zbycia udziałów spółek zależnych) dla podmiotów, które z niego korzystają – ma m.in. zachęcić inwestorów do prowadzenia spółek holdingowych w Polsce.

Spółka holdingowa

Spółką holdingową może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna albo spółka akcyjna, podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Aby dany podmiot mógł być uznany za spółkę holdingową, musi spełnić szereg warunków, przewidzianych przez ustawodawcę, a konkretnie:

  1. musi posiadać bezpośrednio co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej;
  2. nie może być spółką wchodzącą w skład podatkowej grupy kapitałowej;
  3. nie może korzystać ze zwolnienia podatkowego dla dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub zwolnienia dla dochodów osiągniętych z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu;
  4. musi prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą;
  5. udziałowcem (akcjonariuszem) tej spółki nie może być podmiot mający siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, kraju wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych lub kraju, z którym Polska lub Unia Europejska nie ratyfikowała odpowiedniej umowy międzynarodowej.

Spółki zależne od spółki holdingowej

Kolejnym elementem struktury są spółki zależne. Rozumie się przez to spółki, w których co najmniej 10% udziałów (akcji) posiada bezpośrednio spółka holdingowa. Spółki zależne nie mogą posiadać tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania oraz innych praw o podobnym charakterze, a także nie mogą być podmiotem tworzącym podatkową grupę kapitałową.

Krajowa spółka zależna to spółka spełniające wszystkie powyższe kryteria, będąca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną, podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Zagraniczną spółkę zależną stanowi spółka zależna, która ma osobowość prawną; podlega w innym państwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów i nie korzysta ze zwolnienia z tego opodatkowania

Kluczowe kryterium

Aby można było skorzystać z preferencyjnego opodatkowania spółek holdingowych, wszystkie ustawowe warunki, wskazane powyżej, muszą na dzień poprzedzający uzyskanie przychodów z dywidend albo zbycia udziałów (akcji) być spełnione nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat.