PSH – Aspekty praktyczne związane z zastosowaniem zwolnień podatkowych

Jednym z warunków do skorzystania z preferencji dla PSH jest prowadzenie przez spółkę holdingową rzeczywistej działalności gospodarczej. Przy ocenie charakteru działalności spółki uwzględnia się m.in. czy:

  • jednostka posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie;
  • zawierane przez nią porozumienia mają uzasadnienie gospodarcze;
  • spółka samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

W praktyce wykazanie, że taka spółka rzeczywiście prowadzi działalność może okazać się problematyczne ze względu na specyfikę działalności podmiotów holdingowych, których celem i głównymi funkcjami w prowadzonej działalności jest posiadanie i zarządzanie udziałami / akcjami innych podmiotów.

Spółki giełdowe

Z uwagi na trudności identyfikacji akcjonariuszów przez spółki giełdowe tj. czy w wymaganym 2-letnim okresie akcji spółki holdingowej nie będą posiadać bezpośrednio lub pośrednio osoby / podmioty mające siedzibę / miejsce zamieszkania w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową zastosowanie niniejszej regulacji do spółek giełdowych może być znacznie utrudnione.

Obowiązki sprawozdawcze

Spółki holdingowe korzystające ze zwolnienia z opodatkowania dywidend lub zbycia udziałów / akcji spółek zależnych wykazują w rocznej deklaracji CIT-8  dane o wysokości dochodów (przychodów) objętych tymi zwolnieniami.