Estoński CIT cz. I – Wynagrodzenie Wspólnika

Ideą estońskiego CIT jest opodatkowanie zysku dopiero w momencie wypłaty wspólnikom lub przeznaczenia go na pokrycie straty. Celem ustawodawcy było również opodatkowanie wypłat równoważnych dystrybucji zysku, czego efektem jest wprowadzenie do regulacji ustawy o CIT opodatkowania tzw. ukrytych zysków.

Ukryte zyski

Ukryte zyski stanowią świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem. Jako przykłady należności, które uważane są za ukryte zyski, wskazano m.in. wydatki na reprezentację, darowizny czy równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego.

Co każdy wspólnik powinien wiedzieć

Z ukrytych zysków wyłączono kilka kategorii wydatków, m.in. część wynagrodzeń udziałowców, akcjonariuszy i wspólników z następujących tytułów:

  • z tytułu stosunku pracy;
  • zakwalifikowane jako przychody otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
  • zakwalifikowane jako określone przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
  • zakwalifikowane jako przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Za ukryte zyski nie uznaje się jedynie najniższej kwoty z następujących wartości:

  • wartość wynagrodzenia z wyżej wskazanych tytułów wraz z zasiłkami pieniężnymi wypłacona w danym miesiącu na rzecz udziałowca/akcjonariusza itp.;
  • pięciokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika estońskiego CIT z wyżej wskazanych tytułów;
  • pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Jeśli zatem wynagrodzenie wypłacone wspólnikowi (np. 10.000 zł) w danym miesiącu będzie wyższe od pozostałych wartości, a pięciokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia w spółce będzie kwotą najniższą (np. 8.000 zł), to za ukryte zyski uznana zostanie jedynie wartość wynagrodzenia wspólnika przekraczają wartość najniższą, tj. 2.000 zł (10.000 zł – 8.000 zł).

Kalkulacja warunków brzegowych

Średnie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania wypłat wspólnikowi. Jeśli zatem wspólnik otrzymuje wynagrodzenie za styczeń 2022 r., to do kalkulacji kwot granicznych należy wykorzystać przeciętne i średnie wynagrodzenie za grudzień 2021 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc poprzedniego roku wynosiło 6.644,39 zł[1], a jego pięciokrotność odpowiednio 33.221,95 zł. I to właśnie tę ostatnią kwotę trzeba porównać z wynagrodzeniem wypłacanym osobie fizycznej i średnim wynagrodzeniem w spółce, aby określić limit, którego przekroczenie spowoduje powstanie dochodu z tytułu ukrytych zysków.

O czym należy pamiętać?

W związku z mnogością kwot i kalkulacji rekomendujemy czujność i comiesięczną kalkulację kwot granicznych, a w tym celu – monitorowanie strony GUS i śledzenie obwieszczeń, a także obliczanie średnich wynagrodzeń wewnątrz spółki. Konsekwencje przekroczenia limitu są dotkliwe – podatnik estońskiego CIT zapłaci bowiem 20% dochodu od ukrytych zysków. Oczywiście nie należy zapominać, że otrzymujący wynagrodzenie opodatkowuje je podatkiem PIT niezależnie od tego, czy stanowi ono ukryte zyski czy nie.

[1] https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-grudniu-2021-roku,56,98.html