Adnotacja „mechanizm podzielonej płatności” a JPK_VDEK

Obowiązujące od 1 listopada 2019 r. przepisy wprowadziły obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) do opłacania faktur, których wartość brutto przekracza 15 tys. zł  i na których znajduje się towar lub usługa wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Wspomniane regulacje nakładają na podatników również powinność oznaczania takich faktur adnotacją „mechanizm podzielonej płatności„. Za nieumieszczenie na fakturze tego oznaczenia (w przypadku, gdy istnieje obowiązek jej opłacenia z zastosowaniem MPP) podatnikowi grozi sankcja w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na towary lub usługi z załącznika  nr 15, zawarte na tej fakturze. Widmo kary powoduje, że podatnicy asekuracyjnie – nawet jeśli obiektywnie nie istnieje taki obowiązek – oznaczają faktury adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. Takie zachowanie nie jest sankcjonowane, co potwierdziło w objaśnieniach podatkowych z 23 grudnia 2019 r. Ministerstwo Finansów.

W związku z wprowadzeniem nowej struktury JPK z deklaracją (tzw. JPK_VDEK) – od 1 kwietnia 2020 r. dla dużych przedsiębiorstw, a od 1 lipca 2020 r. dla pozostałych podmiotów – umieszczanie na fakturze oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” mimo braku takiego obowiązku staje się jednak problematyczne. W JPK_VAT z deklaracją trzeba będzie bowiem oznaczać symbolem „MPP” jedynie te faktury, które są objęte obowiązkowym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (co potwierdził Minister Finansów w wydanej niedawno broszurze informacyjnej). Istnieje ryzyko, że nieprawidłowe oznaczenie symbolem „MPP” faktury w nowej strukturze JPK może zostać uznane przez naczelnika urzędu skarbowego za błąd i – w razie niezłożenia w terminie wyjaśnień lub braku korekty ewidencji – skutkować nałożeniem kary w wysokości 500 zł za każdy błąd.

Nadchodzące zmiany wymuszają więc konieczność weryfikacji istnienia obowiązku zastosowania MPP, zarówno w stosunku do faktur oznaczonych odpowiednią adnotacją, jak i tych nieposiadających oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” – pozwoli to zminimalizować ryzyko nałożenia sankcji za błędy w ewidencji.

W kontekście powyższego zastanowienie budzi fakt, że z jednej strony w razie wątpliwości czy transakcja jest obligatoryjnie objęta mechanizmem podzielonej płatności podatnicy są zachęcani do korzystania z tego mechanizmu, gdyż może być stosowany również dobrowolnie, a z drugiej – użycie tego sposobu zapłaty nie zapewnia podatnikowi pełnego komfortu, ponieważ wadliwe oznaczenie transakcji adnotacją „MPP” w części ewidencyjnej JPK może skutkować nałożeniem sankcji.