Wynajem pomieszczeń gospodarczych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych jest zwolniony z VAT

W interpretacji indywidualnej z 23 kwietnia 2024 r., 0112-KDIL1-2.4012.16.2024.2.DS Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) oceniał możliwość stosowania zwolnienia z VAT dla usług najmu pomieszczeń typu schowki, komórki, piwnice przez spółdzielnię. Zgodnie z opisem przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji, wspomniane pomieszczenia są wykorzystywane przez mieszkańców budynków mieszkalnych zarządzanych przez spółdzielnię głównie do przechowywania rowerów, wózków dziecięcych, przetworów, itp.

Podatnik zajął stanowisko zgodnie z którym takie zwolnienie nie przysługuje, z czym organ interpretacyjny się nie zgodził. Dyrektor KIS uznał bowiem, że w tym przypadku zastosowanie ma art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zgodnie z którym zwolnione z VAT są usługi wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Z uwagi na brak legalnej definicji lokalu mieszkalnego w ustawie o VAT, Dyrektor KIS powołał się na brzmienie przepisów ustawy o własności lokali. W świetle tej ustawy lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Zgodnie ze wspomnianą ustawą do lokalu mogą przynależeć jako jego części składowe pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności piwnica, strych, komórka.

Dyrektor KIS wskazał również na rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zgodnie z którym przez pomieszczenie gospodarcze należy rozumieć pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące m.in. do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku.

Ponadto, organ interpretacyjny wskazał na treść objaśnień zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w świetle których część mieszkaniowa budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia: mieszkalne, pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (m.in. wózkarnie i suszarnie).

W efekcie Dyrektor KIS uznał, że dodatkowe pomieszczania takie jak schowki i piwnice nie powinny być traktowane jako lokale użytkowe, gdyż stanowią pomieszczenia gospodarcze lokalu mieszkalnego służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, przeznaczone do przechowywania materiałów, przedmiotów, opału lub produktów żywnościowych użytkowników lokalu.

Omawiana interpretacja potwierdza dotychczasowe podejście Dyrektora KIS, zgodnie z którym wynajem tego typu pomieszczeń gospodarczych jest zwolniony z VAT (por. interpretację indywidualną z 16 sierpnia 2022 r., 0112-KDIL1-14.4012.305.2022.1.MB i z 23 października 2020 r., 0114-KDIP1-1.4012.557.2020.2.EW).

Zważywszy na aktualną praktykę Dyrektora KIS w odniesieniu do tego typu spraw warto rozważyć wystąpienie z własnym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej możliwość stosowania zwolnienia.