Dodatkowe usługi przy naprawie są opodatkowane VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dnia 24 lutego 2022 r. wydał wyrok w sprawie C-605/20 (Suzlon Wind Energy Portugal – Energia Eólica Unipessoal Lda), w którym uznał, że dodatkowe usługi przy naprawie towaru są opodatkowane podatkiem VAT. Trybunał odniósł się w tej sprawie do definicji odpłatnego świadczenia usług na gruncie dyrektywy VAT.

Orzeczenie dotyczyło portugalskiej spółki, która nabyła turbiny wiatrowe i urządzenia pomocnicze od spółki z Indii. Zgodnie z umową sprzedaży dostawca udzielał gwarancji na wypadek wad fabrycznych sprzedawanych towarów. Dostawca gwarantował zapłatę za części, naprawę i transport wadliwych elementów, natomiast koszty robocizny związane z wymianą elementów ponosił nabywca.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego okazało się, że część nabytych urządzeń posiada wady fabryczne, które wymagają naprawy. Spółka z Portugalii skorzystała z gwarancji – dokonała naprawy wadliwych urządzeń. W tym celu nabyła niezbędne materiały i zleciła wykonanie usług podmiotom trzecim, które wystawiły faktury odpowiadające tej sprzedaży i usługom. Następnie portugalska spółka wystawiła noty obciążeniowe na rzecz spółki indyjskiej, które dokumentowały koszty wykonanych usług przez podmioty trzecie. Żadna z not obciążeniowych nie zawierała VAT ani nie wskazywała powodu do zwolnienia z podatku, ponadto VAT nie został naliczony.

Brak ujęcia VAT na notach obciążeniowych zwrócił uwagę portugalskich władz skarbowych, które uznały że spółka była obowiązana do ujęcia podatku VAT na ww. notach. Opisywana kwestia znalazła swój finał w sądzie, który zawiesił postępowanie i zwrócił się o rozstrzygnięcie do TSUE.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznał rację portugalskim organom podatkowym, stwierdzając że spółka zgodnie z umową, korzystała przy naprawie turbin z pomocy podmiotów trzecich i odliczała VAT naliczony. TSUE uznał, że podpisanie umowy gwarancyjnej z indyjską spółką i przysługujące jej z tego tytułu wynagrodzenie za wykonane usług powinno być opodatkowane VAT, niezależnie od ewentualnego braku zysku po stronie podatnika z jednej strony oraz istnienia gwarancji udzielonej na towary będące przedmiotem tych usług z drugiej strony.

Trybunał zaznaczył, że istnienie gwarancji udzielonej na dostarczone towary miałoby znaczenie dla kwalifikacji odpłatnego świadczenia usług tylko wtedy, gdyby portugalska spółka działała w imieniu i na rzecz podmiotu trzeciego, ograniczając się do przeniesienia kwot związanych z nabytymi towarami oraz wymianą urządzeń lub ich naprawą na konto przejściowe, nie odliczając naliczonego VAT i podając na zamówieniach i fakturach nazwę indyjskiej spółki, na rzecz której omawiane towary zostały nabyte i zostały wykonane prace naprawcze.

Źródło: Wyrok TSUE w sprawie C-605/20 (Suzlon Wind Energy Portugal – Energia Eólica Unipessoal Lda)