Utrata prawa do korzystania z estońskiego CIT

Zasadniczo okres opodatkowania estońskim CIT wynosi 4 lata podatkowe z możliwością przedłużenia o kolejne 4 lata podatkowe, jednak istnieją sytuacje, w których podatnik może utracić prawo do korzystania z tego systemu opodatkowania mimo braku upływu tego terminu.

Ustawowe przesłanki

Spółka traci prawo do opodatkowania estońskim CIT w danym roku podatkowym, jeśli więcej niż 50% jej przychodów z działalności pochodzić będzie z tzw. przychodów pasywnych lub gdy nie spełni ustawowych warunków dotyczących poziomu zatrudnienia.

Wstecznie (tj. z końcem roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym zaistniało dane zdarzenie) podatnik traci prawo do alternatywnego systemu opodatkowania, jeżeli:

  1. nie spełnił wymogu dotyczącego struktury udziałowej (przykładowo: gdy podatnika nabędzie udziały innego podmiotu) oraz nie spełnił wymogu niesporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR;
  2. nie prowadził ksiąg podatkowych lub dane wynikające z ksiąg nie pozwalają na określenie wyniku finansowego netto;
  3. dokona przejęcia innego podmiotu w drodze łączenia albo podziału podmiotów lub otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Do utraty prawa do opodatkowania estońskim CIT nie dojdzie jednak, jeśli podmiot przejmowany, dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny jest opodatkowany estońskim CIT albo podmiot przejmowany, dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny zamknie księgi rachunkowe, sporządzi sprawozdanie finansowe oraz dokona odpowiednich rozliczeń i ustaleń w zakresie transakcji pozostających w związku z przejmowanymi składnikami majątku.

  1. zostanie przejęty przez inny podmiot w drodze łączenia lub podziału podmiotów, w tym podziału przez wydzielenie, lub wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Wyjątek stanowi sytuacji gdy podmiot przejmujący korzysta z estońskiego CIT.

Podatnik może również dobrowolnie złożyć informację o rezygnacji z opodatkowania estońskim CIT w deklaracji CIT-8E składanej za dowolny rok podatkowy. W tym przypadku utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT następuje z końcem roku podatkowego, za który składana jest ta deklaracja.

Czasowe zawieszenie prawa do wyboru estońskiego CIT

Jeśli spółka utraciła prawo do opodatkowania estońskim CIT, to ponownego wyboru tego systemu opodatkowania może dokonać dopiero po upływie 3 lat podatkowych, jednak nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy, następujących po roku, w którym przedmiotowe prawo utracono.