Strategia podatkowa cz. III – Ważne terminy

Ustawowe terminy na publikację informacji o strategii podatkowej

Zgodnie z ustawą o CIT[1] informację o realizowanej strategii podatkowej w języku polskim (może być to również tłumaczenie z języka obcego) podatnik musi umieścić na swojej stronie internetowej do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, którego ta informacja dotyczy. Jeśli podatnik nie posiada własnej witryny internetowej, to publikuje informację na stronie podmiotu powiązanego.

Ustawodawca nakłada na podatników również obowiązek „ciągłości” w informowaniu o realizacji strategii – na stronie internetowej zobligowanych podmiotów mają być bowiem udostępnione informacje o zrealizowanej w poszczególnych latach strategii (a nie jedynie za dany rok podatkowy). Termin na sporządzenie i publikację strategii podatkowej jest równocześnie terminem na poinformowanie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika o adresie strony, na której zamieszczono przedmiotową informację o realizacji strategii.

Strategia podatkowa – czy to już?

W związku z brakiem przepisów przejściowych powstały wątpliwości, za który okres powinna nastąpić pierwsza publikacja informacja o strategii podatkowej. Regulacje dotyczące strategii podatkowej weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. – racjonalnie wydawać by się zatem mogło, że pierwsza publikacja powinna dotyczyć strategii podatkowej
za 2021 r. i nastąpić do końca roku 2022, zgodnie z zasadą niedziałania prawa wstecz.

Ministerstwo Finansów w opublikowanym komunikacie[2] wskazało jednak, że podatnicy są zobowiązani do sporządzenia i opublikowania informacji już za 2020 r., do 31 grudnia 2021 r. Jakkolwiek przedmiotowe wyjaśnienie nie ma mocy prawnej, to jednak stanowi wskazówkę, jak do tej kwestii mogą podchodzić organy podatkowe. Jeśli zatem rok podatkowy spółki zobowiązanej do posiadania strategii podatkowej zakończył się np. w kwietniu 2020 r., to  to bezpiecznym rozwiązaniem, w świetle stanowiska MF, byłoby opublikować informację o realizacji strategii do końca kwietnia 2021 r.

[1]   Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2020 r., poz. 1406, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.

[2] https://www.gov.pl/web/finanse/mf-walczy-z-nieuczciwymi-praktykami-przy-rozliczeniach-podatkowych, data dostępu: 15.02.2021 r.