Strategia podatkowa cz. I – Czym jest strategia podatkowa?

Motywem przewodnim poprzedniego roku bez wątpienia była panująca na świecie pandemia COVID-19. Dla polskich przedsiębiorców nie stanowi to niestety jedynej trudności, z którą trzeba się zmierzyć – ustawodawca wprowadza bowiem coraz liczniejsze zmiany podatkowe, które m.in. wiążą się z nowymi obowiązkami dla podatników. Jedną z nowości jest obowiązek posiadania i publikowania informacji o strategii podatkowej, który przybliżymy dla Państwa w nadchodzących tygodniach na naszym blogu.

Czym jest informacja o strategii podatkowej i co powinna zawierać?

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r. przepisami określona część podatników jest obowiązana do sporządzenia i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy.

Jak wskazano w ustawie o CIT[1] informacja o zrealizowanej strategii powinna zawierać w szczególności:

  • informacje o stosowanych procesach i procedurach, dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków w obszarze opodatkowania i zapewniających ich prawidłowe wykonanie;
  • informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
  • informacje dotyczące realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium RP, wraz z informacją o liczbie przekazanych informacji o schematach podatkowych (z podziałem na podatki, których dotyczą);
  • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki (w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi RP);
  • informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych;
  • informacje o złożonych wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej;
  • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Podkreślenia wymaga fakt, że podatnik nie jest zobowiązany do przekazywania informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. W kolejnych wpisach wyjaśnimy m.in. kto jest obowiązany do posiadania i publikacji strategii podatkowej oraz kiedy obowiązek ten należy zrealizować.

[1] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2020 r., poz. 1406, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.