Strategia podatkowa cz. II – Kto musi posiadać strategię podatkową?

Kto ma obowiązek sporządzenia i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej?

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT[1] obowiązek publikowania informacji o strategii podatkowej dotyczy:

  • podatkowych grup kapitałowych (bez względu na wartość osiągniętych przychodów);
  • podatników, których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według odpowiedniego średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Do sporządzenia i publikacji informacji o strategii podatkowej zobowiązana jest zatem ta część podmiotów, których indywidualne dane zawarte w zeznaniach podatkowych podaje się do publicznej wiadomości. Warto zaznaczyć, że pierwotnie projekty tych przepisów zakładały nałożenie obowiązku sporządzania strategii również na tzw. spółki nieruchomościowe, jednak ustawodawca ostatecznie z tego pomysłu się wycofał.

Nie ma zbrodni bez kary

Nałożenie na podatników obowiązku posiadania i publikacji informacji o strategii podatkowej byłoby trudne do wyegzekwowania, gdyby organom podatkowym nie dano możliwości karania podmiotów za jej brak spełnienia tego obowiązku.

W związku z powyższym za nieprzekazanie w terminie do dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, informacji o adresie strony internetowej, na której opublikowano strategię podatkową, podatnikowi grozi kara pieniężna. Jest ona nakładana przez naczelnika w drodze decyzji i może wynosić nawet do 250 000 zł.

Porównując zatem koszt sporządzenia i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej oraz wartość ewentualnej kary za brak spełnienia obowiązków można stwierdzić, że lepiej nie narażać się na niepotrzebne ryzyko.

[1] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2020 r., poz. 1406, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 r.