Schemat agencji reklamowej a VAT

W niektórych branżach (np. produkcyjnej, FMCG) regularnie stosowane są akcje promocyjne wspierające sprzedaż, zakładające przekazywanie nagród konsumentom lub podmiotom gospodarczym, których organizacja powierzana jest wyspecjalizowanym agencjom reklamowym. W ramach organizowanej akcji (np. konkursu czy loterii), zadaniem takiej agencji jest m.in. nabycie i przekazanie nagród. Jakie są skutki VAT takiej akcji? Czy uwzględnienie wartości nagród w fakturze agencji za wykonaną usługę marketingową może wiązać się z ryzykiem VAT dla zleceniodawcy? Warto o tym pomyśleć już na etapie planowania akcji i szacowania jej kosztów.

Zgodnie z jednolitą praktyką organów podatkowych oraz sądów administracyjnych ukształtowaną na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) z 7 października 2010 r. w połączonych sprawach C-53/09 i C-55/09 Loyalty Management UK Ltd i Baxi Group Ltd, płatności przekazywane przez zleceniodawcę kampanii agencji reklamowej w części w jakiej pokrywają one wartość nagród przekazywanych klientom przez agencję, nie wchodzą do podstawy opodatkowania usługi świadczonej przez agencję na rzecz zleceniodawcy. Płatności te należy uznać za płatność uiszczoną przez zleceniodawcę jako tzw. „osobę trzecią” na poczet wynagrodzenia za odpłatne świadczenie wykonane przez agencję na rzecz klienta polegające na przekazaniu nagrody. W konsekwencji, z perspektywy podatku VAT, to agencja odpłatnie przekazuje nagrodę uczestnikom, przy czym podmiotem dokonującym płatności na rzecz agencji z tego tytułu jest zleceniodawca.

Oznacza to, że na fakturze wystawianej przez agencję na rzecz zleceniodawcy za wykonaną usługę w podstawie opodatkowania tej usługi nie powinna być ujmowana wartość nagród. Jeśli mimo to agencja wystawiłaby na rzecz zleceniodawcy fakturę na której uwzględni wartość nagród, w świetle ww. praktyki orzeczniczej zleceniodawca nie jest uprawniony do odliczenia VAT w tej części.

Należy jednak mieć na uwadze, że przed, a także przez pewien okres po wydaniu wskazanego powyżej wyroku TSUE, organy uznawały wydanie nagród za element świadczenia kompleksowego, tj. usługi świadczonej przez agencje na rzecz zleceniodawców (tak przykładowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 4 sierpnia 2011 r. sygn. IPPP1-443-971/11-2/Igo oraz z 27 lipca 2011 r. sygn. IPPP2/443-737/11-4/KAN).

Oznacza to, że w praktyce, wielu zleceniodawców jest w posiadaniu korzystnych interpretacji indywidualnych potwierdzających prawo do odliczenia VAT wykazanego na fakturach wystawionych przez agencję z tytułu świadczonych usług, w tym w części obejmującej wartość nagród. Kwestią, która może zatem może budzić wątpliwości jest to, czy zleceniodawcy, którzy uzyskali takie interpretacje indywidualne w dalekiej przeszłości, mogą korzystać z ich mocy ochronnej również w odniesieniu do akcji organizowanych obecnie.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że na moc ochronną wydanych w przeszłości interpretacji indywidualnym mogą wpływać zaistniałe w międzyczasie zmiany legislacyjne (tj. jeśli uchylone lub zmienione zostały przepisy, na podstawie których została wydana interpretacja). Wydaje się jednak, że skutek w postaci utraty przez interpretację mocy ochronnej nie powinien dotyczyć sytuacji, w których zmiany stanu prawnego miały jedynie charakter redakcyjny i merytorycznie nie wpływały na istotę stanowiska organu zastosowanego w interpretacji.

Podkreślenia wymaga również to, że indywidualna moc ochronna interpretacji indywidualnej ograniczona jest do konkretnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. W przypadku zatem, gdy przedmiotem uzyskanej interpretacji indywidualnej była ściśle określona akcja lub też warunki jej przeprowadzenia z biegiem lat uległy zmianom, organy mogą nie uwzględnić w prowadzonym postępowaniu posiadanej przez podatnika interpretacji i podjąć próbę podważenia odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez agencję w zakresie, w jakim obejmuje ona wartość nagród.

Planując akcje promocyjne zakładające wydawanie nagród przez agencję reklamową będącą ich organizatorem należy zatem uważnie przeanalizować ich skutki podatkowe. W szczególności należy upewnić się, czy przy stosowanym przez agencję sposobie rozliczania wartości nagród ze zleceniodawcą nie wystąpi opisane ryzyko braku możliwości odliczenia VAT (np. czy posiadana interpretacja indywidualna faktycznie „zabezpiecza” prawo do odliczenia VAT w zakresie nagród). Niespodziewany brak możliwości odliczenia tego podatku może istotnie wpłynąć na faktyczny koszt prowadzonej akcji promocyjnej.