PSI – Zwolnienie podatkowe dla przedsiębiorców na podstawie decyzji o wsparciu – zasady kalkulacji

  1. Kalkulacja dochodu zwolnionego

Zwolnienie w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji obejmuje dochód osiągnięty przez podatnika na podstawie decyzji o wsparciu w zakresie realizowanej inwestycji spełniających określone kryteria ilościowe i jakościowe. Przychodami na potrzeby obliczenia dochodu podlegającego zwolnieniu są wyłączenie te osiągane z działalności gospodarczej, w ramach której realizowana jest nowa inwestycja. W przypadku kilku decyzji o wsparciu przychody tego rodzaju podlegają zsumowaniu, tym samym nie ma konieczności wydzielania ich na poszczególne nowe inwestycje.

Na powyższe potrzeby koszty uzyskania przychodów stanowią nakłady poniesione w związku z prowadzoną działalnością, w ramach której realizowana jest nowa inwestycja, z wyjątkiem kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu zgodnie z przepisami podatkowymi. W przypadku braku możliwości bezpośredniego przypisania kosztów do działalności objętej zwolnieniem należy je przypisać proporcjonalnie do osiąganych przychodów tj. w proporcji w jakiej przychody z nowej inwestycji pozostają w przychodach ogółem.

Jeżeli realizacja nowej inwestycji odbywa się przy zaangażowaniu aktywów już posiadanych oraz nowa inwestycja stanowi element funkcjonalny, ściśle powiązany z już istniejącymi składnikami majątku, dochód na potrzeby zwolnienia uwzględnia również koszty wykorzystania istniejącego majątku przed wydaniem decyzji o wsparciu. Wobec powyższego, dochód na potrzeby zwolnienia stanowi różnica pomiędzy przychodami oraz kosztami uzyskania tych przychodów wskazanymi powyżej. Warto zauważyć, że dochód zwolniony nie odnosi się jedynie do sprzedaży towarów czy usług, uwzględniając przy tym dochody z działalności nierozłącznie z nią związane, takie jak m.in. różnice kursowe.

Tak obliczony dochód stanowi podstawę zwolnienia z opodatkowania w ramach limitu pomocy publicznej lub upływu okresu obowiązywania decyzji o wsparciu. Co jednak jest szczególnie istotne strata powstała z tytułu realizacji nowej inwestycji nie stanowi straty podatkowej i nie może być rozliczona na zasadach ogólnych, jako strata powstała ze źródła przychodów, z których dochody podlegają zwolnieniu.

  1. Kalkulacja ulgi podatkowej

Limit zwolnienia jest kalkulowany jako procent od kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, które stanowią:

  1. poniesionych nakładów inwestycyjnych lub
  2. 2 letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników

Maksymalna intensywność pomocy publicznej dla dużych podmiotów wynosi do 50% i jest uzależniona od województwa, na terenie którego inwestycja jest realizowana, podobnie jak okres stosowania zwolnienia, który wynosi 10, 12 lub 15 lat. Dodatkowo dla średnich firm maksymalna intensywność pomocy jest powiększana o 10%, zaś dla firm o statusie mikro i małych o 20%.

Ulga podatkowa jest zatem kalkulowana zgodnie z poniższym:

Ulga podatkowa = Koszty kwalifikowane nowej inwestycji * intensywność pomocy publicznej w wybranej lokalizacji

Wysokość dochodu zwolnionego z podatku należy obliczyć zgodnie ze wzorem:

Wysokość dochodu zwolnionego = Ulga podatkowa / stawka podatku

Wysokość dochodu zwolnionego stanowi wartość dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania podatkiem CIT lub PIT.