Dzień zlecenia przelewu

Zgodnie ze znowelizowanym art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „Ustawa o CIT”)  od 1 stycznia 2020 roku podatnik nie ma prawa zaliczyć w koszty uzyskania przychodów m.in. płatności dotyczących transakcji na kwotę przewyższająca kwotę 15 000 zł dokonanych na dzień zlecenia na rachunek bankowy nieznajdujący się na tzw. białej liście podatników VAT  (dalej też jako: „Wykaz”).

Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 4i Ustawy o CIT gdy podatnik który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie, u podatnika ustala się przychód w dniu zlecenia przelewu. Przychód ten ustala się w takiej wysokości, w jakiej płatność została dokonana na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie.

Podatnik może uchronić się od przewidzianej w Ustawie o CIT odpowiedzialności (tj. braku prawa do zaliczenia w koszty podatkowe / obowiązek ustalenia przychodu) w przypadku złożenia w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu stosownego zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o dokonaniu płatności na rachunek kontrahenta nieznajdujący się w Wykazie.

Mając na uwadze przytoczone regulacje dla ich prawidłowego zastosowania  istotne jest ustalenie pojęcia „dzień zlecenia przelewu”. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w ustawach podatkowych dlatego też należy posiłkować się wykładnią językową, a więc  przypisać mu takie znaczenie jakie nadane zostało mu języku potocznym. Wobec powyższego – naszym zdaniem – za dzień zlecenia przelewu należy uznać dzień złożenia dyspozycji wykonania przelewu do banku. Data ta nie musi być tożsama z dniem przyjęcia polecenia przelewu, dniem obciążenia rachunku bankowego, czy też dniem uznania kwoty przelewu na rachunku odbiorcy, gdyż każda z tych dat dotyczy innego zdarzenia , które następuje w toku świadczenia przez bank usługi przelewu na podstawie zlecenia go przez posiadacza rachunku.

Analogicznie sytuacja przedstawia się w przypadku płatności odroczonych „dzień zlecenia przelewu” jest to dzień złożenia przez podatnika dyspozycji przelewu do banku. Nie ma przy tym znaczenia okres na jaki zostały odroczone płatności tj. data obciążenia rachunku. Powyższe stanowisko zajęliśmy we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, która została wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. 011-KDIB1-1.4010.536.2019.1.NL.