Jakie podmioty mogą skorzystać z estońskiego CIT?

W celu skorzystania z estońskiego CIT konieczne jest spełnienie szeregu warunków wskazanych przez ustawę o CIT obejmujących w szczególności:

Warunek dotyczący struktury podatnika

Z estońskiego CIT skorzystać mogą podmioty prowadzące działalność w określonej formie prawnej, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej.

Wspólnikami takiej spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które nie posiadają prawa do otrzymania świadczenia jako założyciele / fundatorzy lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu o podobnym charakterze.

Warunek dotyczący osiąganych przychodów

Podatnik może wdrożyć opodatkowanie estońskim CIT, jeśli mniej niż 50% jego przychodów z działalności (liczonych z należnym podatkiem VAT), osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, pochodzi z:

  1. wierzytelności,
  2. odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
  3. części odsetkowej raty leasingowej,
  4. z poręczeń i gwarancji,
  5. z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
  6. ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  7. z transakcji z podmiotami powiązanymi – w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub jest ona znikoma.

Wskazówek w zakresie rozumienia powyższego wymogu dostarcza praktyka interpretacyjna organów podatkowych. Przykładowo, organy podatkowe wskazują, że przychody ze sprzedaży dedykowanych systemów informatycznych w formie licencji powinny być kwalifikowane jako przychody z praw autorskich lub praw własności przemysłowej[1], natomiast przychody ze sprzedaży cyfrowych wersji gier poprzez udostępnienie klientom możliwości pobrania kopii gry na platformie zewnętrznej w jego ocenie tego rodzaju przychodów już nie stanowią[2].

W zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi organ wskazał, że warunek ten dotyczy wyłącznie sytuacji, w której w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub jest ona znikoma[3]. Ponadto prawa do skorzystania z estońskiego CIT nie wyłącza osiąganie przychodów z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej (ponieważ nie jest to transakcja)[4] czy też sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej do podmiotu powiązanego[5].

Warunek w zakresie własności udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków innych podatników

Podatnik, który chce wybrać opodatkowanie estońskim CIT, nie może posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel / fundator lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu o podobnym charakterze.

Posiadanie udziałów członkowskich w banku spółdzielczym[6] czy też udziałów w kapitale rezerwowym towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych[7] nie wyklucza możliwości opodatkowania estońskim CIT. Z estońskiego CIT nie mogą natomiast skorzystać podatnicy, którzy posiadają udziały w kapitale spółek zagranicznych[8].

Warunek dotyczący zatrudnienia

Jeśli spółka chce wybrać system opodatkowania estońskim CIT, to musi spełnić jeden z następujących warunków:

  1. zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby – inne niż wspólnicy – w przeliczeniu na pełne etaty, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym, lub
  2. ponosić miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych (innych niż wspólnicy), jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i określonych składek.

Warunek w zakresie formy sprawozdania finansowego

Podmiot chcący wdrożyć estoński CIT nie może sporządzać sprawozdań finansowych zgodnie z MSR (dotyczy emitentów papierów wartościowych i jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej). Podatnik w celu skorzystania z opodatkowania estońskim CIT powinien złożyć odpowiednie zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania w ściśle określonym terminie.

Preferencje dla poszczególnych podatników

Wymogi niezbędne do spełnienia zostały złagodzone dla dwóch rodzajów podatników – podatników rozpoczynających prowadzenie działalności (m.in. uznanie, że warunek struktury przychodów jest spełniony w pierwszym roku opodatkowania ryczałtem) oraz tzw. małych podatników (m.in. ograniczenie warunku wielkości zatrudnienia w pierwszym roku korzystania z estońskiego CIT).

[1] 0111-KDIB1-1.4010.381.2022.3.ŚS z 14.09.2022 r.

[2] 0111-KDIB1-3.4010.37.2022.2.MBD z 11.08.2022 r.

[3] 0111-KDIB2-1.4010.245.2021.3.AR z 20.09.2021 r.

[4] 0111-KDIB2-1.4010.5.2022.1.AR z 01.07.2022 r.

[5] 0111-KDIB1-3.4010.135.2022.2.IM z 13.06.2022 r.

[6] 0111-KDIB1-1.4010.139.2022.1.BS z 25.08.2022 r.

[7] 0111-KDIB1-2.4010.138.2022.1.DP z 22.08.2022 r

[8] 0111-KDIB2-1.4010.380.2022.2.AR z 16.09.2021 r.