Jak się przygotować do wystąpienia o opinię o stosowaniu preferencji WHT?

Aby uzyskać opinię o stosowaniu preferencji konieczne jest złożenie przez podmiot odpowiedniego wniosku (na formularzu WH-WOZ, WH-WOP lub WH-WOE, w zależności od podmiotu składającego wniosek).

Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie przez wnioskodawcę numeru NIP. Jeśli jest nim np. podmiot zagraniczny, który nie posiada NIP-u, to musi wystąpić o jego nadanie do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Wystąpienie z wnioskiem o NIP trzeba uzasadnić, tj. wskazać, że na terytorium Polski podmiot planuje uzyskiwać określone dochody (np. z tytułu dywidend) i podać dane identyfikujące wypłacającego należności.

Kolejną kluczową kwestią jest odpowiednie umotywowanie składanego wniosku, tj. wykazanie, że wszelkie niezbędne warunki (wynikające z ustawy o CIT lub umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) do zastosowania niższej stawki WHT, zwolnienia lub niepobrania podatku zostały spełnione. Należy dołączyć zatem wszelkie dokumenty, które mogą wzmocnić argumentację wnioskodawcy. W zależności od stosowanej preferencji może to być np. certyfikat rezydencji podatnika czy zaświadczenie o niekorzystaniu przez uzyskującego należności ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W toku procedury możliwe jest, że organ wezwie wnioskodawcę do przedłożenia dodatkowych dokumentów lub informacji, dlatego wnioskodawca powinien być na to przygotowany.