Kiedy warto wystąpić o opinię o stosowaniu preferencji WHT?

Opinia o stosowaniu preferencji jest jednym ze sposobów na wyłączenie obowiązku pobrania przez płatnika podatku u źródła (tzw. WHT) z zastosowaniem „standardowej” stawki opodatkowania przy wypłacie określonych należności powyżej 2.000.000 PLN.

We wniosku o wydanie opinii należy wykazać spełnienie warunków niezbędnych do zastosowania zwolnienia lub preferencyjnej stawki albo niepobrania podatku oraz dołączyć wszelkie dokumenty, które będą dowodem na spełnienie przewidzianych w przepisach prawa podatkowego wymogów.

Kiedy opinia będzie korzystnym rozwiązaniem?

Główną zaletą opinii o stosowaniu zwolnienia jest możliwość niepobierania przez płatnika podatku WHT w odniesieniu do należności przekraczających wartość 2.000.000 PLN i stosowania odpowiedniej preferencji (np. zwolnienia z opodatkowania) już w momencie wypłaty należności. Dzięki temu zapobiega się „blokadzie” środków pieniężnych na rachunku organu podatkowego – przy braku opinii konieczny byłby bowiem pobór podatku i oczekiwanie na dokonanie jego zwrotu przez organ w terminie nawet do 6 miesięcy. Ma to szczególnie znaczenie dla podmiotów, które często wypłacają na rzecz spółek powiązanych świadczenia o wartości przekraczającej w roku 2.000.000 PLN (opinia o preferencji jest bowiem co do zasady ważna przez okres 36 miesięcy).

Innym atutem opinii o stosowaniu preferencji jest brak odpowiedzialności karnoskarbowej – w przeciwieństwie do składania przez płatnika oświadczenia o spełnieniu warunków do zastosowania odpowiedniej preferencji (złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą podlega karze grzywny nawet do 720 stawek dziennych).

Wady opinii o stosowaniu preferencji

Proces uzyskiwania opinii jest stosunkowo złożony – podmiot składający wniosek musi bowiem w odpowiedni sposób go umotywować, wykazać spełnienie przesłanek do zastosowania obniżonej stawki lub zwolnienia albo niepobrania podatku oraz poprzeć je odpowiednimi dokumentami.

Dodatkowo procedura nie należy do najszybszych – na wydanie opinii organ ma 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku, a z naszych doświadczeń wynika, że korzysta on często z możliwości wydłużenia przedmiotowego terminu. Czas wydłuża także wezwanie do złożenia dokumentów czy wyjaśnień. Wadą może być również wysoka opłata za wniosek- w porównaniu np. do opłaty za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego – wynosząca 2.000 PLN.