Regulacje w zakresie WHT – zarys ogólny

Od 1 stycznia 2022 r. w zakresie podatku u źródła (tzw. WHT) wprowadzony został mechanizm „pay and refund”, który nakłada na płatników obowiązek poboru WHT według podstawowych stawek (19% lub 20%) nawet jeśli spełnione zostały formalnie warunki zwolnienia z opodatkowania lub obniżonej stawki.

Wspominany mechanizm znajduje zastosowanie jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • wypłacane są należności mają charakter pasywny (przykładowo: odsetki, wynagrodzenia za prawa autorskie lub pokrewne, dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych),
  • kwota należności wypłacanych na rzecz jednego podatnika przekroczyła w roku podatkowym 2.000.000 PLN (obowiązkowo podatek WHT pobiera się bowiem od nadwyżki ponad tę kwotę);
  • odbiorcą należności jest podmiot powiązany z płatnikiem,
  • odbiorca należności jest zagranicznym rezydentem podatkowym.

Wniosek o zwrot podatku

Jeśli płatnik zgodnie z powyższymi zasadami pobierze podatek z zastosowaniem „standardowej” stawki podatku, a spełnione były warunki do zastosowania zwolnienia lub stawki preferencyjnej (wynikających np. z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), to istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem przez podatnika lub płatnika o zwrot podatku.

W przypadku uznania przez organ zasadności złożonego wniosku o zwrot WHT, dokonuje się zwrotu podatku w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Do wniosku dołącza się certyfikat rezydencji podatnika, dokumentację wskazującą na sposób rozliczenia należności, dokumenty dotyczące zobowiązania do wypłaty należności i szereg innej dokumentacji, która pozwoli na ustalenie jego zasadności.

Ze względu na złożoność procedury oraz długi termin oczekiwania na zwrot środków pieniężnych, które są w tym czasie niedostępne dla podatnika („zablokowane” na rachunku urzędu skarbowego), korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z opinii o stosowaniu preferencji lub złożenie przez płatnika odpowiedniego oświadczenia.

Oświadczenie płatnika

Płatnik nie ma obowiązku poboru podatku WHT, jeśli złoży oświadczenie, że posiada dokumenty niezbędne do zastosowania zwolnienia lub preferencyjnej stawki, a także nie posiada wiedzy o istnieniu okoliczności, uniemożliwiających zastosowanie danej preferencji. Oświadczenie składane jest przez członków zarządu do odpowiedniego organu podatkowego. Złożenie nieprawidłowego oświadczenia podlega karze grzywny nawet do 720 stawek dziennych.

Opinia o stosowaniu preferencji

Innym sposobem na wyłączenie obowiązku poboru WHT z zastosowaniem standardowej stawki podatku jest uzyskanie opinii o stosowaniu preferencji, w której organ zezwala na korzystanie ze zwolnienia, niepobrania podatku lub zastosowania stawki preferencyjnej w odniesieniu do wypłacanych przez płatnika należności.