Informacja o strukturze udziałowej spółki nieruchomościowej

Spółka nieruchomościowa musi przekazać informację o podmiotach, które posiadają w niej, bezpośrednio lub pośrednio, udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych praw. Podatnik będący wspólnikiem spółki nieruchomościowej, który posiada w niej (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 5% praw głosu lub praw o podobnym charakterze,   raportuje liczbę posiadanych w tej spółce udziałów/akcji itp.

Do końca 2021 r. przepisy regulujące powyższą kwestię mówiły o przekazywaniu informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, natomiast od 2022 r. – w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w odpowiednim Biuletynie Informacji Publicznej (rozporządzenie regulujące tę kwestię ciągle jest procedowane). Ministerstwo Finansów nie opublikowało żadnego wzoru przekazywanej informacji i stoi na stanowisku, że zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2021 r. (i mającymi zastosowanie do raportu przekazywanego przez spółki, których rok podatkowy/obrotowy zakończył się 31 grudnia 2021 r.) podatnicy mogą zrobić to w dowolnej formie.

Brak formularza – i co dalej?

Podatnicy wyczekują publikacji oficjalnego druku, bo mają nadzieję, że będzie on wskazówką w interpretacji niejasnych przepisów. Duże wątpliwości budzi bowiem zakres przekazywanych danych, tj. to, jak daleko należy sięgać w strukturze powiązań.

Regulacje nakazują raportowanie informacji o podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio udziały i inne prawa, nie wskazują natomiast, jak wiele podmiotów powiązanych pośrednio należy wskazywać. Czy wystarczy podanie informacji o spółce-matce, czy trzeba przekazać dane również o spółce-babce, spółce-prababce itp.? Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie udzielić nie możemy – z niecierpliwością  wyczekujemy więc publikacji rozporządzenia z wzorem przekazywanej informacji na gruncie przepisów obowiązujących od 2022 r. (bo może tam Ministerstwo Finansów podpowie, jakich danych oczekuje) i mamy nadzieję, że nastąpi to przed 31 marca 2022 r.