• English
 • Strefa wiedzy

  21.05.2024

  Wniesienie nieruchomości do fundacji rodzinnej może być wyłączone z VAT jako zbycie przedsiębiorstwa

  Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 kwietnia 2024 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.174.2024.1.AK Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił podatnik VAT prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wynajmu oraz wydzierżawiania nieruchomości (zarówno budynkowych jak i lokalowych). W stanie faktycznym wskazano, że zdecydowana większość czynności wykonywanych przez wnioskodawcę jest opodatkowana VAT. W ograniczonym zakresie działalność ta jest zwolniona z VAT, ponieważ część nieruchomości jest wynajmowana na cele mieszkaniowe. Zamiarem wnioskodawcy jest wniesienie, w drodze darowizny, całego majątku związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą do fundacji rodzinnej. Wskazany transfer ma objąć zarówno prawo własności nieruchomości, umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, umowy dotyczące zarządzania nieruchomościami (takie umowy zostały zawarte przez wnioskodawcę w odniesieniu do części nieruchomości), a także inne umowy związane z ww. działalnością (w tym ubezpieczenia, na dostawę mediów, czy usługi sprzątające). Z zakresu transferu wyłączona będzie umowa na obsługę księgową. Fundacja rodzinna będzie kontynuowała działalność polegającą na wynajmie lub wydzierżawianiu nieruchomości. W związku z powyższym, podatnik wystąpił o potwierdzenie stanowiska, zgodnie z którym planowana przez niego czynność powinna być traktowana jako wyłączone z VAT zbycie przedsiębiorstwa, a organ interpretacyjny uznał to podejście za prawidłowe. W oparciu o orzecznictwo TSUE (sprawa C-497/01, Zita Modes i C-444/10, Christel Schriever) Dyrektor KIS zauważył, że przeniesienie całego lub części majątku przedsiębiorstwa jest neutralne na gruncie VAT, jeżeli przekazane składniki pozwalają na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej a nabywca wyrazi zamiar dalszego prowadzenia tego przedsiębiorstwa. Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że w tym przypadku fundacja rodzinna będzie kontynuowała działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lub wydzierżawianiu nieruchomości w niezmienionym kształcie. Ponadto, kontynuacja dotychczasowej działalności będzie możliwa bez konieczności nabywania dodatkowych rzeczy oraz składników majątkowych. W ocenie organu, fakt wyłączenia z zakresu transakcji takich (nieistotnych) składników jak umowa na obsługę księgową nie stoi na przeszkodzie uznaniu transakcji za zbycie przedsiębiorstwa wyłączone z zakresu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT Komentowana interpretacja potwierdza, że w określonych okolicznościach zbycie nieruchomości wraz z aktywnymi umowami najmu/dzierżawy może zostać uznane za transakcję niepodlegającą opodatkowaniu VAT. W konsekwencji, rozliczenie VAT takiej operacji jest znacznie uproszczone, przez co nie stanowi czynnika odstraszającego od dokonywania transferu takich składników majątkowych do fundacji rodzinnych. Niemniej, dokonując podobnych czynności, podatnicy powinni uważnie analizować okoliczności danej sprawy, ponieważ określony element stanu faktycznego może zaważyć o ostatecznych skutkach podatkowych w VAT wniesienia majątku do fundacji rodzinnej. Z uwagi na powyższe ryzyko, podatnicy powinni każdorazowo rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tego typu sprawach.

  Czytaj dalej
  16.05.2024

  Wynajem pomieszczeń gospodarczych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych jest zwolniony z VAT

  W interpretacji indywidualnej z 23 kwietnia 2024 r., 0112-KDIL1-2.4012.16.2024.2.DS Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) oceniał możliwość stosowania zwolnienia z VAT dla usług najmu pomieszczeń typu schowki, komórki, piwnice przez spółdzielnię. Zgodnie z opisem przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji, wspomniane pomieszczenia są wykorzystywane przez mieszkańców budynków mieszkalnych zarządzanych przez spółdzielnię głównie do przechowywania rowerów, wózków dziecięcych, przetworów, itp. Podatnik zajął stanowisko zgodnie z którym takie zwolnienie nie przysługuje, z czym organ interpretacyjny się nie zgodził. Dyrektor KIS uznał bowiem, że w tym przypadku zastosowanie ma art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zgodnie z którym zwolnione z VAT są usługi wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

  Czytaj dalej
  09.05.2024

  Safe Harbour

  Bezpieczna przystań dla pożyczek Regulacje „safe harbour” w kontekście pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi ograniczają ryzyka oraz wymogi dokumentacyjne. Zasady te umożliwiają ochronę przed szacowaniem rynkowego poziomu oprocentowania umów objętych wskazanym mechanizmem, dzięki domniemaniu ich rynkowości. Co więcej, pożyczki te aktualnie nie podlegają obowiązkom sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, gdyż są z tego obowiązku zwolnione. Zatem jest to również mechanizm, który pomaga w optymalizacji kosztów sporządzenia tego rodzaju dokumentacji. 

  Czytaj dalej
  07.05.2024

  Od 1 stycznia 2025 r. kasowy PIT

  Dnia 23 kwietnia 2024 r. opublikowano projekt zmian w ustawie o PIT oraz w ustawie o ryczałcie (dalej: „Projekt”), który zakłada wprowadzenie dla podatników PIT możliwości rozliczania się metodą kasową, czyli odroczenie momentu powstania opodatkowanego przychodu do czasu uregulowania płatności przez kontrahenta. Według zapowiedzi rządzących proponowane zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 r. Kto będzie mógł skorzystać z metody kasowej? Z takiej formy opodatkowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych:  

  • Według zasad ogólnych (skala podatkowa);  
  • Według podatku liniowego;
  • Według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych; 
  Korzystający z ulgi IP-BOX.

  Czytaj dalej
  02.05.2024

  Szanse i zagrożenia związane z funkcjonowaniem FIZ

  Do głównych zalet Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) należy dywersyfikacja ponoszonego ryzyka ekonomicznego dzięki powierzeniu środków podmiotowi, który specjalizuje się w dokonywaniu inwestycji, tj. towarzystwu funduszy inwestycyjnych. Wykorzystanie FIZ-u daje także możliwość przeprowadzenia skutecznej sukcesji majątku i uniknięcie jego rozdrobnienia. Dodatkowo zaletą jest przewidziane zwolnienie podatkowe z pewnymi wyjątkami dotyczącymi inwestycji związanych ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

  Czytaj dalej
  25.04.2024

  Kontrole organów podatkowych w zakresie cen transferowych

  Ryzyko zidentyfikowania nieprawidłowości w ramach kontroli wzrasta i wiąże się z coraz większą specjalizacją organów administracji skarbowej oraz starannym doborem podmiotów będących obiektem działań kontrolnych. Wzrasta zatem liczba kontroli zakończonych tzw. domiarem podatkowym. Organy podatkowe dysponują także szerszym wachlarzem narzędzi analitycznych, a pozyskane w ten sposób informacje są wyższej jakości.

  Czytaj dalej
  18.04.2024

  Fundusz inwestycyjny – status podatkowy

  Fundusze inwestycyjne umożliwiają swoim uczestnikom zbiorowe inwestowanie środków pieniężnych we wspólnym interesie w określone odpowiednimi regulacjami papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

  W Polsce fundusz inwestycyjny może zostać utworzony jako:

  • fundusz inwestycyjny otwarty (FIO),
  • specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO),
  • fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ).
  W zależności od rodzaju, każdy z funduszy posiada odmienny status podatkowy.

  Czytaj dalej
  11.04.2024

  Przekazanie prezentu do prenumeraty nie stanowi nieodpłatnej dostawy towarów (darowizny) – wyrok TSUE z 5 października 2023 r. w sprawie C-505/22

  Sprawa dotyczyła portugalskiej spółki (dalej: „Spółka”), która w ramach kampanii promocyjnych przy sprzedaży nowej prenumeraty czasopisma, oferowała prezent w postaci tabletu lub smartfonu. Prezent był wysyłany do klientów wraz z czasopismem po uiszczeniu pierwszej miesięcznej raty prenumeraty, której wysokość wynosiła tyle samo, co wysokość kolejnych rat. W przypadku rezygnacji z prenumeraty, klienci zatrzymywali prezent bez ponoszenia kary.

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Wniesienie nieruchomości do fundacji rodzinnej może być wyłączone z VAT jako zbycie przedsiębiorstwa

  Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 kwietnia 2024 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.174.2024.1.AK Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił podatnik VAT prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wynajmu oraz wydzierżawiania nieruchomości (zarówno budynkowych jak i lokalowych). W stanie faktycznym wskazano, że zdecydowana większość czynności wykonywanych przez wnioskodawcę jest opodatkowana VAT. W ograniczonym zakresie działalność […]

  Czytaj dalej

  Wynajem pomieszczeń gospodarczych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych jest zwolniony z VAT

  W interpretacji indywidualnej z 23 kwietnia 2024 r., 0112-KDIL1-2.4012.16.2024.2.DS Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) oceniał możliwość stosowania zwolnienia z VAT dla usług najmu pomieszczeń typu schowki, komórki, piwnice przez spółdzielnię. Zgodnie z opisem przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji, wspomniane pomieszczenia są wykorzystywane przez mieszkańców budynków mieszkalnych zarządzanych przez spółdzielnię głównie do przechowywania rowerów, wózków […]

  Czytaj dalej

  Safe Harbour

  Bezpieczna przystań dla pożyczek Regulacje „safe harbour” w kontekście pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi ograniczają ryzyka oraz wymogi dokumentacyjne. Zasady te umożliwiają ochronę przed szacowaniem rynkowego poziomu oprocentowania umów objętych wskazanym mechanizmem, dzięki domniemaniu ich rynkowości. Co więcej, pożyczki te aktualnie nie podlegają obowiązkom sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, gdyż są z tego obowiązku zwolnione. Zatem […]

  Czytaj dalej