31 grudnia 2023 r. upływa termin publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej

Tylko do 31 grudnia 2023 r. podatnicy, których rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym[1], mają czas na opublikowanie na swoich stronach internetowych informacji o strategii podatkowej realizowanej za rok 2022.

Kto musi sporządzać i publikować informację o realizowanej strategii podatkowej?

Do przygotowania i opublikowania informacji o strategii podatkowej zobowiązane są:

  • podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wartość osiąganych przychodów),
  • pozostali podatnicy, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według odpowiedniego kursu.

Informacji o realizowanej strategii nie mają obowiązku sporządzać strony umowy o współdziałanie i uczelnie.

Jakie dane powinna zawierać informacja z realizacji strategii?

W informacji o realizowanej za dany rok strategii podatkowej podatnik powinien zamieścić m.in. dane o:

  1. stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
  2. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
  3. realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Polski (w tym informację o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych);
  4. transakcjach z podmiotami powiązanymi;
  5. planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych;
  6. złożonych wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej czy wiążącej informacji stawkowej;
  7. rozliczeniach podatkowych dokonywanych na terenie tzw. rajów podatkowych.

Co istotne, w informacji o realizowanej strategii podatkowej nie zamieszcza się danych i informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Obowiązki podatników w zakresie informacji o strategii podatkowej

Przygotowaną informację o realizowanej strategii w języku polskim (lub jej tłumaczenie na język polski) podatnik musi zamieścić na swojej stronie internetowej. Jeżeli podatnik takiej strony nie posiada, to informację o strategii podatkowej udostępnia na stronie internetowej podmiotu powiązanego.

W terminie publikacji informacji o strategii, podatnik ma także obowiązek przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej naczelnikowi urzędu skarbowego informację o adresie strony internetowej, na której opublikowano informację o strategii.

Jakie kary grożą za niewywiązanie się z obowiązków?

Jeżeli podatnik nie złoży w wymaganym terminie zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której opublikowano informację o realizowanej strategii, podlega karze pieniężnej w wysokości do 250.000 zł.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą Państwu przygotować się do obowiązków związanych z informacją o realizowanej strategii podatkowej.

[1] Dla pozostałych podmiotów termin na publikację informacji o realizowanej strategii za dany rok podatkowy upływa z końcem dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu tego roku podatkowego.