50% koszty uzyskania przychodów jako dodatkowy element obniżenia zobowiązań podatkowych

Wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. tzw. ulgi na innowacje to nie jedyne rozwiązania, które pozwalają realnie obniżyć zobowiązania podatkowe. Jednym z nich jest stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów (dalej: „50% KUP”).  

Rozwiązanie to pozwala zwiększyć wynagrodzenie netto osób zatrudnionych na umowie o prace, umowę zlecenie czy umowę o dzieło.  

Katalog przychodów 

Ustawa o PIT wymienia w zamkniętym katalogu przychodów, do których zastosowanie będą miały omawiane koszty, a są nimi przychody z tytułu:  

 • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego; 
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną; 
 • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami; 
 • działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa; 
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki; 
 • produkcji audialnej i audiowizualnej; 
 • działalności publicystycznej; 
 • działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej; 
 • działalności konserwatorskiej; 
 • tłumaczenia; 
 • działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej. 

Warunki zastosowania 50% KUP

W celu zastosowania 50% KUP niezbędne jest posiadanie praw autorskich, z których przychód wskazany w katalogu jest następnie uzyskiwany.  

Ważnym elementem jest również ewidencja powstałych utworów,  z których uzyskano przychód.  

Istotnym jest również wyodrębnienie części wynagrodzenia, do którego mają zastosowanie 50% KUP z ogólnej wartości wynagrodzenia należnego w ramach danej umowy.  

Podkreślić należy, że 50% KUP stanowią 50% przychodów wskazanych w katalogu powyżej. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Co istotne podwyższone koszty, co do zasady, nie mogą przekroczyć 120 000 zł w danym roku.  

Jeżeli są Państwo zainteresowani analizą możliwości wdrożenia lub wdrożeniem podwyższonych kosztów uzyskania przychodów zapraszamy do kontaktu.