Wykonanie badania technicznego z opóźnieniem nie skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia VAT od wydatków na zakup samochodu ciężarowego oraz związanych z jego eksploatacją – NSA z 11 maja 2023 r. sygn. akt I FSK 929/20

Przedmiot sporu i stanowisko organu podatkowego

Spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji przewodowej (dalej: „Spółka”) zakupiła w sierpniu 2018 r. samochód ciężarowy. Zakup ten został udokumentowany fakturą, z której Spółka odliczyła 100% kwoty VAT, mając na uwadze, iż cechy konstrukcyjne tego samochodu spełniają wymogi, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT, tj. wykluczają jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

W marcu 2019 r. Spółka przeprowadziła dodatkowe badanie techniczne samochodu, potwierdzające spełnienie wymagań dla pojazdów określonych w art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT. Do pojazdów wskazanych w tym przepisie zalicza się pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. Przy czym, spełnienie wymagań dla tych pojazdów, zgodnie z art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

W związku z powyższym, Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację indywidualną, w którym chciała potwierdzić m.in. to, że wykonanie badania technicznego z opóźnieniem nie skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia VAT zarówno od wydatków na zakup samochodu oraz wydatków związanych z jego eksploatacją.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „DKIS” lub „Organ”) nie zgodził się ze Spółką. W interpretacji indywidualnej z 14 października 2019 r. sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.477.2019.2.MK stwierdził, że Spółka może dokonać pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodem, ale dopiero od momentu uzyskania zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz uzyskania właściwej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym. Natomiast, za okres poprzedzający uzyskanie zaświadczenia i wpisu w dowodzie rejestracyjnym, Spółka powinna dokonywać odliczenia VAT na zasadach ogólnych. W przypadku zatem zastosowania 50% ograniczenia w odliczaniu VAT, w odniesieniu do podatku naliczonego od zakupu samochodu, Spółka będzie mogła dokonać korekty nieodliczonego VAT w proporcji do pozostałego okresu 60 miesięcznej (bądź 12 miesięcznej) korekty, uznając, że z chwilą uzyskania potwierdzenia okręgowej stacji kontroli pojazdów nastąpiła zmiana przeznaczenia pojazdu. Z kolei podatek VAT od pozostałych wydatków (na nabycie paliwa, czy też innych nabyć związanych z eksploatacyjną samochodu), zdaniem Organu będzie podlegał pełnemu odliczeniu od zmiany przeznaczenia pojazdu, tj. uzyskania zaświadczenia i wpisu w dowodzie rejestracyjnym.

Spółka wniosła skargę na uzyskaną interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (dalej: „WSA”), który uznał ją za zasadną. W wyroku z 19 lutego 2020 r. sygn. akt I SA/Bd 784/19, WSA odwołując się do wyroku NSA z dnia 7 czerwca 2018 r., sygn. akt I FSK 965/16, wskazał, że warunkiem pełnego prawa do odliczenia VAT jest spełnienie określonych cech konstrukcyjnych pojazdu, które potwierdza badanie techniczne. Przy czym istnienie tych cech konstrukcyjnych stanowi kryterium obiektywne, a badanie techniczne to jedynie wymóg formalny, dowodowy, który potwierdza ich istnienie, ale nie kreuje samoistnie prawa do odliczenia.

Organ zaskarżył ww. wyrok WSA.

Rozstrzygnięcie NSA

NSA w wyroku z 11 maja 2023 r. sygn. akt I FSK 929/20 zgodził się ze stanowiskiem WSA.

W orzeczeniu tym NSA zwrócił uwagę, że w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT mowa jest o stwierdzeniu spełnienia wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9, natomiast samo potwierdzenie przez stację kontroli pojazdów nie kreuje określonych cech konstrukcyjnych pojazdów. Ponadto, zdaniem NSA, ww. przepis nie wskazuje, że w przypadku braku potwierdzenia cech konstrukcyjnych przez stację kontroli pojazdów, uznać należy, że pojazd wykorzystywany jest do działalności gospodarczej dopiero od uzyskania takiego potwierdzenia.

W omawianym wyroku NSA wskazał na szereg wcześniejszych wyroków NSA wydawanych w podobnych sprawach m.in. wyrok z 11 stycznia 2023 r. sygn. akt I FSK 882/19 oraz z 21 kwietnia 2023 r. sygn. akt I FSK 337/20, w których zostało zaprezentowane analogiczne stanowisko.

Znaczenie dla podatników

Nie ulega wątpliwości, że omawiany wyrok NSA jest korzystny podatników. Wynika z niego, że dopełnienie formalności w postaci przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego potwierdzającego spełnienie wymagań dla określonych pojazdów z opóźnieniem, nie skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia VAT od wydatków na zakup samochodu oraz wydatków związanych z jego eksploatacją.