Ulga na ekspansję / Ulga prowzrostowa

Ulga daje możliwość ponownego odliczenia wydatków poniesionych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów wytworzonych przez danego przedsiębiorcę. Podatnik w ciągu jednego roku podatkowego maksymalnie może odliczyć w ramach ulgi 1.000.000 zł – w przypadku wykorzystania limitu w 100% podatnik opodatkowany 19% stawką CIT zapłaci o 190.000 zł mniej podatku.

Warunki skorzystania z ulgi

 • Podatnik poniósł wydatki na zwiększenie przychodów ze sprzedaży samodzielnie wyprodukowanych produktów (brak możliwości skorzystania z ulgi w przypadku zlecenia wykonania produktów podwykonawcom);
 • Wydatki na zwiększenie przychodów ze sprzedaży powinny spełniać warunki do zakwalifikowania jako koszty uzyskania przychodów;
 • W okresie dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych, w których zostały poniesione ww. wydatki, podatnik musi:
  • Zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów, lub
  • Osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub nieoferowanych w danym kraju.
 • Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 18 eb ust. 4 ustawy o CIT do skorzystania z ulgi wystarczające jest zwiększenie przychodu ze sprzedaży o 1 zł (lub osiągniecie przychodu ze sprzedaży w wysokości 1 zł), ustawodawca bowiem nie wskazał minimalnego limitu przychodów uprawniających do skorzystania z tej preferencji podatkowej;
 • Przy ustalaniu czy został spełniony ww. warunek zwiększenia (lub osiągnięcia) przychodu podatnik powinien uwzględnić jedynie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu na terytorium Polski;
 • Zwiększenie (lub osiągnięcie) przychodów ze sprzedaży produktów obejmuje odpłatne zbywanie produktów na rzecz podmiotów niebędących podmiotami powiązanymi;
 • Wskazane powyżej wydatki podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jakie koszty mogą zostać odliczone

 • Koszty uczestnictwa w targach poniesione na:
  • Organizację miejsca wystawowego,
  • Zakup biletów lotniczych dla pracowników,
  • Zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników;
 • Koszty działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
 • Dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
 • Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Zasady dokonywania odliczeń

 • Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty w celu zwiększenia (lub osiągnięcia) przychodów ze sprzedaży produktów;
 • W przypadku odnotowania straty lub jeżeli wartość dochodu jest niższa od kwoty przysługującego odliczenia – odliczenia dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z ulgi.

Konsekwencje niespełnienia warunku zwiększenia przychodów ze sprzedaży

 • Jeżeli podatnik, który skorzystał z ulgi nie spełni warunku zwiększenia (lub osiągnięcia) przychodów ze sprzedaży w dwóch kolejnych latach podatkowych, wówczas będzie zobowiązany do doliczenia uprzednio odliczonej kwoty w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął ww. termin.