Przekształcenie spółki jawnej w komandytową nie wyklucza korzystnego rozliczenia rat leasingowych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, iż zmiany w umowie leasingowej zawartej przed 2019 r., wprowadzone w związku z przekształceniem spółki jawnej w spółkę komandytową nie wykluczają korzystnego rozliczenia rat leasingowych na zasadach obowiązujących przed 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.533.2019.4.MD).

Interpretacja dotyczyła obecnych ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu rat leasingowych od leasingu samochodu osobowego – limit wynosi 150 tys. zł w odniesieniu do umów leasingu zawartych – co do zasady – od 1 stycznia 2019 roku. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy umowa zostanie odnowiona lub zmieniona – wówczas zachodzi konieczność zastosowania się do nowych ograniczeń (na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.)

W interpretacji z dnia 30 grudnia 2019 roku Dyrektor KIS potwierdził, iż zmiana formy prawnej spółki jawnej, wynikającej z jej przekształcenia w spółkę komandytową, nie stanowi zmiany umowy leasingowej w rozumieniu art. 8 ust. 2 przywołanej ustawy.

Organ podatkowy uznał za kluczowe fakt, że w danym przypadku spółce przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Dodał również, iż zmiana niektórych danych na skutek przekształcenia, takich jak: firma, dane adresowe, numer KRS ma wyłącznie charakter techniczny. W związku z przedstawionym stanowiskiem przyjęto, iż do umów leasingu dotyczących samochodów osobowych zawartych przed 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym do
31 grudnia 2018 r.

Jednak, nie zawsze podatnik będzie mógł skorzystać z tak pozytywnym stanowiskiem organu podatkowego. Inaczej będzie między innymi w przypadku wniesienia aportem do spółki umowy leasingu zawartej przed 2019 rokiem – zdaniem organu podatkowego – w opisanej sytuacji ma miejsce zamiana stron zawartej umowy (sygn.: 0114-KDIP3-1.4011.590.2018.1.MT).

Zdaniem organów podatkowych utrata preferencyjnych warunków rozliczania kosztów leasingu samochodów ma również miejsce  w przypadku zmiany harmonogramu spłaty rat leasingowych (w zakresie umowy leasingowej zawartej przed 2019 r.) – w ocenie Dyrektora KIS taka zmiana wpływa na wysokość rozliczanych kosztów uzyskania przychodów nawet w przypadku kiedy wartość wykupu samochodu osobowego oraz jego pierwotna wartość pozostają bez zmian. Zmieniając w ten sposób harmonogram rat leasingowych następuje zwiększenie wysokości kosztów podatkowych w danym okresie, z kolei w innych okresach koszty zostaną zmniejszone (sygn.: 0111-KDIB1-2.4010.253.2019.1.ANK).

Aktualizacja:

Interpretacja ogólna z dnia 15 lutego 2021 r. (DD6.8202.4.2020) dopuściła możliwość szerszej modyfikacji postanowień umów leasingu, w tym co do okresu jej trwania, czy wysokości rat leasingowych, a także określiła skutki podatkowe po stronie finansującego w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy.

Powyższa interpretacja ogólna dopuściła możliwość dokonywania zmian haromonogramu płatności min. poprzez: obniżenie lub zwiększenie wartości wymagalnych rat leasingowych wskutek wydłużenia lub skrócenia okresu trwania umowy, zawieszenie płatności rat, wydłużenie okresu trwania i obniżenie wartości wymagalnych rat leasingowych.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, jeżeli omawiane modyfikacje nie powodują naruszenia uznania danej umowy za leasing operacyjny, czy finansowy, to nie wpływają również na stosowanie przepisów podatkowych w odniesieniu do transakcji sprzedaży na rzecz korzystającego przedmiotu umowy leasingu po jej zakończeniu. Jednocześnie zaznaczono, że niedopuszczalna jest taka zamiana warunków umowy, która doprowadziłaby do przekształcenia umowy leasingu jednego rodzaju w drugi typ – musi zachodzić ciągłość strony dokonującej amortyzacji podatkowej środka trwałego, stanowiącego przedmiot leasingu.

Zmiana treści umowy leasingu polegająca na zmianie strony umowy w drodze cesji lub poprzez wstąpienie w stosunek leasingu jest dopuszczalna, jeżeli inne postanowienia umowne nie uległy zmianie.